ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته کارگاه: نظریه انتخاب

کارگاه نظریه انتخاب دکتر دمیرچی
دکتر دمیرچی روانشناس کارگاه نظریه انتخاب مرکز مشاوره شمال تهران مکث دکتر دمیرچی روانشناس در طول برگزاری کارگاه نظریه انتخاب در مرکز مشاوره شمال تهران مکث معتقد است شاید امروزه یکی از مهمترین بحث های روانشناسان در مورد نظریه انتخاب و دستآوردهای آن این موضوع می باشد که نظریه پردازانی مانند (ویلیام گلسر) که معتقدند انسان موجودی آزاد است و از روی اراده و عقل تصمیم گیری میکند. اما سوال اینجاست که در نظریه انتخاب آیا ما خودمان برای شادی و یا غمگین بودنمان تصمیم میگیریم؟ در نظریه انتخاب اینگونه بیان میشود که هر انسانی، خود تصمیم گیرنده هر گونه احساس و حالات روانی به صورت آگاه و ناخودآگاه است. نظریه انتخاب همانطور که در اسم خود گویای همه چیز است، انتخاب و قدرت عمل را به عهده خود شخص میگذارد و معتقد است فیزیولوژیک و جابجایی های شیمیایی مغزی، تاثیری بر خواسته و انتخاب فردی ندارند. در واقع آنچه در این نظریه بسیار مهم است، این...
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA