22004925 - 021

تاثیر منفی اضطراب بر روی کرونا

تاثیر منفی اضطراب بر روی کرونا

روانشناس مکث ضمن توضیحاتی درباره تاثیر اضطراب ابتلا به بیماری کرونا ویروس، با اشاره به اینکه زنان و مردان در برخورد با حوادث ناگوار مانند زلزله، سیل، بیماری و چیزاهای دیگر احساس می کنند مدیریتی بر اوضاع نمی توانند داشته باشند و دچار ترس و اضطراب می شوند، توضیح داد: در حال حاضر مردم جهان در مواجهه با پاندمی کروانا ویروس دچار استرس و اضطراب شده اند؛ ویروسی که سبب نگرانی های سلامت جامعه شده و در پی آن منجر به کروناافزایش بیماری های روانشناختی مانند اضطراب، ترس، افسردگی، رفتار تکانشی، خشم، اختلال خوابی و استرس پس از سانحه شده است.

این روانشناس درباره وضعیت روانی افراد نسبت به کرونا ویروس اظهار کرد: در حال حاضر به نظر می رسد اضطراب ناشی از ابتلا به این ویروس افزایش زیادی داشته است؛ اگرچه استرس و اضطراب واکنشی طبیعی نسبت به شرایط تهدیدآمیز است، اما در صورت تشدید باعث اختلال زندگی فرد می شود و در این حالت بر روی سیستم ایمنی بدن اثر گذاشته و بدن را بیمار پذیرتر و ضعیف تر می کند.

روانشناس مکث تاکید کردپژوهش های جدید روانشناسی درباره کرونا ویروسحاکی از آن است که زنان و مردانی که به این ویروس مبتلا می شوند ظرفیت تحمل روانشناختی پایینی دارند. همچنین در شرایط قرنطینه آسیب شدید روحی متحمل می شوند.براساس پژوهش های دیگر نیز استرس آثار جسمی بسیار زیادی بر بدن وارد می کند. البته در این شرایط استرس علائم جسمانی، هیجانی، فکری و رفتاری در افراد ایجاد می کند؛ در علائم جسمانی تپش قلب و سردرد افزایش پیدا کرده و فرد احساس خستگی دارد، در نهایت نقص سیستم ایمنی و آسیب پذیری در برابر کرونا ویروس را تجربه می کند.

برای افزایش تمرکز و توجه بازی های دستی یا کامپیوتری فکری انجام دهید، از لیبل زنی به خود یا دوستانپرهیز کنند، از جمع های منفیفاصله بگیرند و بپذیرند که همه چیز در کنترل انسانها نیست، از لحظه حال لذت ببرند و تا حد ممکن آهنگ های آرامش بخش گوش دهند و فضای آرامش بخشی را برای خود فراهم کنند و سرگرمی و علایق خود را دنبال کنند.

به گفته این روانشناس، همچنین خواب کافی، تغذیه مناسب، تنفس های عمیق یا رهاسازی عضلات و نقاشی کشیدن می تواند در کاهش استرس نقش داشته باشد.

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

قبل از دانستن راهکارهای برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم باید بدانیم که وجه مشترک۷۰ تا۹۵ درصد از عمده ترین بیماریهای بشر شامل بیماریهای قلبی، سرطان، سکته مغزی، بیماریهای تنفسی و تصادفات، اختلالات خلقی است. اضطراب به عنوان عامل به وجود آورنده اختلالات و بیماریهای مختلف و همچنین پایین آورنده سطح ایمنی بدن شناخته می شود.

آمار هشداردهنده اضطراب، بیانگر نوعی شیوع نوگرایانه این اختلال در سطح جهان میباشد به طوریکه قرن بیستم قرن عصر اضطراب از نگاه روانشناسان نامیده شده است. حال کرونا ویروس هم به اضطراب های گذشته اضافه شده است. این در حالی است که تنها یک هشتم افرادی که اضطراب دارند در دنیا تحت درمان قرار گرفته اند.

نشانه های اضطراب

اضطراب یک جزء طبیعی و غیر قابل اجتناب در زندگی هر فرد است و دربرگیرنده تغییرات جسمی، روانی و رفتاری میباشد که در رویارویی با تهدید و خطر به طور خودکار رخ میدهند. این تغییرات شامل احساس ناخوشایند و مبهمی از هراس در کنار نشانه های اتونوم همچون گیجی، تعریق، اسهال، افزایش فشار خون، تپش قلب، گشادی مردمکها، بیقراری، لرزش، افزایش ضربان قلب، تکرر و فوریت ادراری، گزگز اندامها و سنکوپ میباشد.

اضطراب زمانی به عنوان یک اختلال تلقی میشود که خطر واقعی وجود ندارد و یا اینکه پس از رفع موقعیت مخاطره آمیز بیش از حد معمول طول بکشد دانستن این موارد برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم بسیار مفید می باشد زیرا بینش و شناخت مرحله اول درمان است.

رفتارهای اشتباه در زمان مضطرب بودن

در این وضعیت افراد ممکن است رفتارهای ناگهانی خطرناکی از خود بروز دهند و همچنین توان تصمیم گیری آنها مختل میشود. البته گاهی اوقات ممکن است استرس ها نشانه های جسمانی فوری نداشته باشند مثلاً افرادی که به مدت طولانی تحت استرس های پنهان قرار میگیرند، نشانه های متفاوتی از خود بروز میدهند.

علائمی مثل سردرد، اختلالات خواب، احساس اضطراب و تنش، خشم یا مشکل در تمرکز را با مهارت هایی میشود مدیریت کرد تا بتوانیم آرامشمان را حفظ کرده و عملکرد بهتری داشته باشیم.

اﻧﻮاع اﺿﻄﺮاب و افزایش آن توسط کرونا ویروس

اﺿﻄﺮاب اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ:

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ

بیمارانی در این دسته طبقه بندی میشوند که غالباً در مورد هر چیزی نگرانی بیش از حد دارند. این اختلال، اضطراب و نگرانی مفرط در مورد وقایع و فعالیت های زندگی است که بیشتر روزها وجود دارد. کنترل این نگرانی مشکل است و با نشانه های جسمانی همراه است. این اضطراب به فرد فشار می آورد و باعث ضعف عملکرد در جنبه های مهم زندگی میشود.

اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس

اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﻤﻼت اﺿﻄﺮاﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه اى ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻰ ﭼﻨﺪ روز ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ، دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ کارﻫﺎﯾﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﻰﺣﺴﻰ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﺮﺳﻬﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﯾﺎ ﺳﺎده

ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮس اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮس ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ آن ﻓﺮد از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎى ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮس از ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻃﻮﻓﺎن، ﺑﻠﻨﺪى، ﺟﺮاﺣﺖ، ﺧﻮن و ﻣﺮگ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ موارد ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﻰ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻮدن ﺗﺮس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. شیوع این اختلال در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮاست.