22004925 - 021

ماسک نزدن و اختلال شخصیت ضد اجتماعی

ماسک نزدن و اختلال شخصیت ضد اجتماعی

به گفته روانشناسان امکان اینکه افرادی که ماسک نمی زنند دچار ویژگی ها یا داشتن اختلالال شخصیت ضد اجتماعی یا مرزی باشند وجود دارد.

روانشناس مکث در گفتگو با سایت اینجا مکث در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که ماسک نمی زنند ممکن است دچار اختلال شخصیت ضد اجتماعی باشند گفت: با توجه به اینکه ماسک نزدن باعث آسیب به خود و دیگران می شود امکان دارد فرد مذکور دچار اختلال مرزی یا ضد اجتماعی باشد.

وی افزود: افراد دچار این اختلال یعنی اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا سوسیوپات (ASPD) یک وضعیت سلامت روانی مزمن دارندکه به طور غیر رسمی بعنوان سوسیوپات شناخته می شود، که مشخصه اصلی آن بی توجهی به احساسات دیگران و تضییع حقوق آنهاست.

شایع ترین نشانه های اختلال ضد اجتماعی، عدم توجه به حقوق دیگران و الگوی گسترده ای از نقض قوانین است. برای تشخیص گذاری اختلال شخصیت ضد اجتماعی، فرد باید حداقل سه مورد از علائم زیر را نشان دهد:

  • تکرار اقدامات غیرقانونی
  • دروغ گفتن یا فریب دیگران برای سود یا لذت
  • اقدامات تکانشی
  • دعواها و حملات فیزیکی تکراری
  • بی توجهی به ایمنی خود و دیگران
  • بی مسئولیتی در محل کار و تعهدات مالی
  • عدم همدردی در هنگام بدرفتاری با دیگران