چگونه یک انسان کامل و پخته شویم؟


injamax.com

تاریخ نگارش: 5 آذر 1397

فرد کامل یا فرد خودشکوفا نتیجه رشد مطلوب روانشناختی و تکامل اجتماعی است. در واقع افراد کامل همان افراد پخته و خودشکوفا هستند که رشد شناختی بالایی دارند. همچنین در همه حال برای بهبود حال و رفتار خود تلاش میکنند. البته ویژگی این افراد در این بخش متفاوت از افراد پخته که در گذشته ذکر می شد، میباشد. معمولا افراد کاریزماتیک و خودشکوفا را می توان افراد کامل و جذابی برای دیگران دانست.

ویژگی هایی که از آنها صحبت میکنیم به صورت مشابه در افراد پخته، کامل و خودشکوفا پخش است. با این تفاوت که افراد خودشکوفا تنها یک درصد کل جامعه را در برمیگیرند. رسیدن به این خودشکوفایی بسیار راه سخت و پر نشیبی است که پیش از آن نیاز مند یادگیری یکسری از مهارت ها است. مثلا در جوامع انسانی بتهوون یکی از افراد خودشکوفا است که در واقع رسیدن به چنین جایگاهی در کلیت یک جامعه تنها یک درصد از آن جامعه را در بر میگیرد.

مقایسه افراد کامل با افراد معمولی

افراد پخته و کامل با افراد معمولی تفاوت های زیادی دارند. معمولا صفات و ویژگی های افراد پخته شامل مثبت اندیشی، آینده نگری و داشتن مهارت های زندگی است. اما افراد کامل یا خودشکوفا می توانند بنا به شرایط محیطی مناسب و موقعیت مکانی که در آن رشد میکنند، پرورش یابند. در واقع راه رسیدن به شخصیت کامل بر اساس محیط و عوامل محیطی بسیار مؤثرتر است.

بطور مثال افراد مستعدی را در نظر بگیرید که در خانواده های پر آسیب به دنیا می آیند و یا جامعه ایی را در نظر بگیرید که امکانات رفاهی ابتدایی مثل خوراک، پوشاک و بهداشت در آن به سختی فراهم میشود. اکثریت جامعه برای به دست آوردن نیازهای اولیه شان، فرصتی برای رسیدن به ویژگی های رفتاری مثل عشق و احترام و امنیت را نمی یابند.

بنابراین پختگی و کامل شدن شخصیت در این افراد در قشر کمی که این مراحل را طی کرده باشند، به دست می آید. به همین دلیل محیط بستری بسیار مناسب برای رشد صفت ها و ویژگی های رفتاری است.

افراد کامل و پخته

ویژگی های افراد کامل چیست؟

افراد کامل از تمام تجربیات آگاهند؛ در این افراد هیچ تجربه ایی انکار و یا تحریف نمیشود؛ همه تجربیات از صافی خود رد میشوند و حالت دفاعی وجود ندارد. زیرا چیزی که علیه آن دفاع شود چیزی که خود پنداره که در واقع شناخت و تعریف شخص از خود است، وجود ندارد.

افراد کامل پذیرای احساسات مثبت مانند جرأت، عطوفت و احساس های منفی نظیر ترس و رنج هستند. آنها از این نظر که دامنه وسیع تری از هیجانات مثبت و منفی را میپذیرند و آنها را عمیق تر احساس میکنند، عاطفی تر می باشند.

افراد کامل یا افراد خودشکوفا در هر لحظه به طور کامل و پرمایه زندگی میکنند. تمام تجربیات در این افراد به صورت بالقوه تازه و جدید هستند؛ تجربیات را نمیتوان پیش بینی کرد ولی میتوان به جای مشاهده صرف بطور کامل در آنها مشارکت کرد. این افراد از تجربیات جدید و اتفاقات جدید استقبال میکنند و در انجام امور جدید مشارکت میکنند.

افراد کامل یا افراد خودشکوفا به ارگانیزم خودشان اعتماد میکنند؛ منظور از این جمله این بود که افراد کامل به جای اینکه به وسیله عقاید دیگران مقررات اجتماعی یا قضاوت های عقلانی خودشان هدایت شوند به واکنش های خویش اعتماد میکنند.

رفتار کردن به صورتی که فرد احساس میکند درست است، راهنمای خوبی برای رفتار کردن به صورت خشنود کننده می باشد.

منظور این نیست که افراد کامل اطلاعات عقلانی خودشان یا دیگران را نادیده میگیرند بلکه منظور این است که تمام اطلاعات به صورت همخوان با خودپنداره فرد کامل پذیرفته میشوند. هیچ چیزی تهدید کننده نیست. همه اطلاعات را میتوان درک، ارزیابی و به دقت سبک سنگین کرد. بنابراین تصمیم نهایی درباره اینکه فرد در یک موقعیت خاص چگونه رفتار کند، با در نظر گرفتن تمامی اطلاعات تجربی ناشی میشود.

با این حال افراد کامل یا افراد خودشکوفا از در نظر گرفتن این ملاحظات آگاه نیستند. زیرا خودپنداره آنها با تجربه همخوان است و از این رو تصمیمات آنها بیشتر شهودی و هیجانی به نظر میرسد تا عقلانی. افراد کامل بدون قید و بندها و بازداری ها همه چیز را احساس میکنند و در تصمیم گیری ها آزاد هستند. این موجب احساس قدرت و پیشرفت خود و سازمانشن میشود. زیرا آنها میدانند که آینده شان به اعمال خودشان بستگی دارد و به وسیله شرایط فعلی، رویدادهای گذشته یا افراد دیگر تعیین نمیشود. معمولا آنها احساس نمیکنند که مجبورند توسط خودشان یا دیگران فقط به یک صورت رفتار کنند.

افراد کامل خلاق هستند و هنگامی که شرایط محیطی تغییر میکند به صورت انعطاف پذیرانهو سازگارانه زندگی میکنند. خودانگیختگی به خلاقیت وابسته است. این افراد کاملا انعطاف پذیر هستند و جویای تجربیات و چالش های تازه می باشند. آنها به پیش بینی پذیری، امنیت یا رهایی از تنش نیازی ندارند. افراد کامل احساس آزادی میکنند و میتوانند در هر لحظه بصورت پرمایه و خلاق زندگی کنند. امکان دارد افراد کامل با مشکلاتی روبرو شوند. این وضعیت مستلزم آزمودن مستمر، رشد کردن، تلاش کردن و استفاده از تمام استعداد های فردی است.