انواع حافظه فعال و اجزای آن چیست؟


injamax.com

تاریخ نگارش: 27 آبان 1397

وقتی در معنای انسان بودن دقت کنیم به نظر میرسد حافظه فعال هسته اصلی آن است. این حافظه است که به ما نوعی احساس تداوم میبخشد که درک ما از خویشتن نیز به آن بستگی دارد. برای درک چگونگی بررسی علمی حافظه، نخست باید به پژوهش هایی که در مورد حافظه انجام شده بپردازیم. پس از آن به روش های بهبود آن، اینکه چگونه میشود حافظه مان را قوی تر کنیم بپردازیم و ارتباط آن با حافظه کوتاه مدت.

حافظه فعال یا کاری

حافظه فعال یا همان حافظه کوتاه مدت شامل مواردی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره میشوند. اما حتی در مواردی که اطلاعاتی را در حافظه فعال و یا همان حافظه کوتاه مدت به خاطر میسپاریم، باز هم حافظه شامل سه مرحله: رمزگردانی، اندوزش، بازیابی است.

رمزگردانی

برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود. از آنجا که (توجه) امری انتخابی است، این بدان معناست که بخش عمده آنچه در معرض حواس قرار میگیرد هرگز حتی به حافظه فعال راه نمیابد و مسلماً برای بازیابی بعدی نیز در دسترس نتواند بود.

در واقع بخش عمده ناتوانی حافظه ناشی از فقدان توجه است. اگر از فروشگاهی خرید کرده باشید و از شما رنگ چشم و قد صندوقدار را بپرسند و نتوانید جواب درستی بدهید، این امر نه به خاطر ناتوانی حافظه شماست، بلکه به این علت است که به رنگ چشم صندوقدار اصلاً توجه نداشته اید. در مرحله رمزگردانی، دو نوع رمزگردانی داریم: رمزگردانی دیداری و رمزگردانی شنیداری.

رمزگردانی شنیداری

اطلاعات به صورت رمز یا بازنمایی وارد حافظه میشوند. وقتی شماره ایی را در دفتر تلفن پیدا میکنید، ضمن گرفتن شماره آن را بخاطر میسپارید. در واقع صدای نام ارقام که با گرفتن آنها، خواندنشان و شنیدن صدای خودمان یا همان رمزگردانی شنیداری در حافظه مان ثبت میشود. حتی در مواقعی هم که سعی داریم اطلاعات را از راه مرور ذهنی یا تکرار پیاپی در ذهن فعال نگهداریم، رمز شنیداری را ترجیح میدهیم.

حافظه فعال خود را تقویت کنیم

رمزگردانی دیداری

در صورت نیاز میتوانیم مواد کلامی را به صورت رمز دیداری نیز حفظ کنیم. آزمایشها نشان داده اند که هر چند مواد کلامی را میتوان به صورت دیداری نیز حفظ کرد، اما این رمز دیداری به سرعت محو میشود. وقتی بخواهیم مواد غیر کلامی را در حافظه نگه داریم، مانند تصاویری که توصیف آنها و در نتیجه مرور ذهنی آنها به طور شنیداری دشوار است، رمز دیداری اهمیت بیش تری میابد.

هر چند اکثر مردم میتوانند برخی انواع تصویر ذهنی دیداری را در حافظه کوتاه مدت حفظ کنند، اما فقط تعداد معدودی قادرند تصاویر را به روشنی عکس با تمام جزئیات آنها به یاد بسپارند. این توانایی عمدتاً در کودکان دیده میشود. کودکان میتوانند تصاویر ذهنی را برای چندین دقیقه حفظ کنند و وقتی از آنها سوال میکنیم جزئیات دقیقی از تصویر ارائه کنند.

در واقع انسان دو نوع حافظه فعال یا همان حافظه کوتاه مدت دارد. وجود رمزهای دیداری و شنیداری پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که حافظه فعال دو جایگاه موقت دارد: جایگاه موقت شنیداری و جایگاه موقت دیداری که اطلاعات را به صورت رمز دیداری یا فضایی ذخیره میسازد که هر کدام هم دارای ساختار مغزی مجزایی هم هستند. جایگاه موقت شنیداری در نیمکره چپ و جایگاه موقت دیداری در نیمکره راست قرار دارد. که در واقع دو دستگاه متمایز هستند.

انواع حافظه فعال

مرحله اندوزش در حافظه فعال

شاید بارزترین مشخصه حافظه فعال گنجایش بسیار محدود آن باشد که به طور متوسط برابر ۷+ یا ۲- است: یعنی بعضی ها پنج ماده و بعضی ها نُه ماده را بخاطر میسپارند. گرچه میتوان تا هفت ماده را برای مدت کوتاهی به خاطر سپرد، اما در اغلب موارد این اطلاعات بزودی فراموش میشود. فراموشی یا ناشی از زوال در اثر زمان است و یا ناشی از اینکه مواد جدیدی جایگزین مواد پیشین میشود. اطلاعات در حافظه فعال با گذشت زمان رو به فراموشی میگذارند و همچنین در حافظه کوتاه مدت به دلیل ثابت بودن گنجایش حافظه فعال مواد جدید جانشین مواد پیشین میشوند.

مرحله بازیابی در حافظه فعال

اگر محتوای حافظه فعال در بخش هوشیار ذهن فعال است، پس این اطلاعات بلافاصله در دسترس اند و لزومی ندارد برای به دست آوردن آنها کندوکاو کنیم. بلکه در هر آن در دسترس قرار دارند. اما تحقیقات نشان میدهد، هر چند اطلاعات در حافظه کوتاه مدت بیش تر باشد بازیابی کند تر صورت میگیرد.

در واقع در مرحله بازیابی به نوعی جستجو در موارد حافظه فعال است که هر چقدر این مواد کم تر باشد بازیابی سریع تر امکان پذیر است. البته در مرحله بازیابی هیجان اثر بسزایی دارد، که هیجان باعث تداخل در بازیابی میشود، مثل: دانشجویی که تمام دروس را حفظ است اما در جلسه امتحان همه چیز را فراموش میکند، که تداخل هیجان بر حافظه خوانده میشود.

انواع حافظه اخباری و غیر اخباری

1. حافظه اخباری

  1. اپیزودیک (رویدادی) هیپوکامپ در قسمت میانی لوب گیجگاهی
  2. سمانتیک (منایی) هسته دمدار و پوتامن (جسم مخطط)

2. حافظه غیر اخباری

  1. روندی: هسته دم دار و پوتامن
  2. آماده سازی یا priming
  3. خوگیری: حساسیت مدار رفلکس کاهش یا افزایش می یابد.
  4. حساس شدن
  5. شرطی شدن کلاسیک و عامل: بخش هیجانی شرطی شدن مربوط به آمیگدال و بخش حرکتی شرطی شدن مربوط به مخچه.