22006198 021
سندروم تورت (TS) چیست؟
سندروم تورت (TS) یک اختلال عصبی است که اغلب در سنین 2 تا 21 سالگی شروع می شود و تا پایان عمر ادامه می یابد. این اختلال در اثر آسیب هسته دمدار ایجاد می شود.


صفحه: 12345634