22004925 - 021
درمان اعتیاد به کار
طبق آمار افرادی که دچار اعتیاد به کار و انجام فعالیت های شغلی خود دارند بیشترین زمان را چه به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی صرف انجام فعالیت شغلی خود میکنند.
مربی گری در زندگی و کار
مربی گری یعنی عمل به نحوی که باعث ارتقای مداوم مهارت های فرد در خانواده و محیط کار شما شود. ممکن است به عنوان والدین یا مدیر شرکت، مسئول افراد دیگری باشید.
تکنیکهای مدیریت خشم
خشم یک هیجان و احساس درونی است که در واکنش به ناکامی ایجاد می‌شود. این هیجان شامل مؤلفه ‏های فیزیولوژیکی، شناختی و تمایل رفتاری می باشد.
سوگ ناتمام و احساس گناه
سوگ به احساس ناخوشایندی گفته میشود که حاصل از دست دادن عزیزی است که به او تعلق خاطر داشته ایم. احساس سوگ غم و ناامیدی زیادی را به همراه دارد.


صفحه: 12345622