22004925 - 021
آمیگدال یا بادامه در مغز
آمیگدال قسمتی از مغز به شکل بادام است و در فارسی به بادامه ترجمه شده است. این قسمت از مغز در تشکیل حافظه، یادگیری و احساساتی چون ترس دخالت دارد.
درمان خود بیمار انگاری
خود بیمار انگاری و یا خود بیمار پنداری یعنی فردی که در حین داشتن سلامت جسمی و ظاهری، مدام در این فکر است که بیماری مهلکی گرفته و قطعاً از پا در خواهد آمد.
احساس خوب چیست؟
به دست آوردن احساس خوب و تجربه های خوشایند یک مقوله کاملاً شخصی است که به واسطه بینش هر فردی به زندگی به وجود می آید. قطعاً به وجود آوردن حس خوب یک هنر است.
دوستی با جنس مخالف و اصول آن
دوستی با جنس مخالف برای هر کسی قطعا به تعریف های اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی هر فردی بر میگردد. دوستی با جنس مخالف اگر زیر نظر والدین نباشد، آسیب رسان است.
روانشناسی عشق مجازی
وقتی صحبت از عشق مجازی و مسائلی که مربوط به دنیایی غیر از پیرامونمان میشود، احساس میکنیم از واقعیتی صحبت میکنیم که خیلی هم واقعی به نظر نمیرسد.


صفحه: 14567822