22004925 - 021
اختلال یکپارچگی حسی چیست؟
کلیه افراد بطور موقت علائمی از مشکلات اختلال یکپارچگی حسی را بروز می دهند. زیرا هیچ کسی در کل زمان های زندگی اش نمی تواند بخوبی خود را تنظیم نماید.
افزایش و تقویت مهارت کودکان
برای تقویت مهارت کودکان؛ مربیان، بالینگران و حتی والدین علاقه نشان میدهند که با شیوه های متفاوت، فعالیتهای ادراکی-حرکتی را در برنامه آموزشی کودکان بگنجانند.


صفحه: 1171819
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث