22004925 021
افزایش و تقویت مهارت کودکان
برای تقویت مهارت کودکان؛ مربیان، بالینگران و حتی والدین علاقه نشان میدهند که با شیوه های متفاوت، فعالیتهای ادراکی-حرکتی را در برنامه آموزشی کودکان بگنجانند.


صفحه: 1171819