22004925 021
اختلالات اضطرابی در کودکان
دوران کودکی به خودی خود روندی اضطراب آور داشته و کودکان را با چالش های جدی و مهمی مواجه می کند. اختلالات اضطرابی در کودکان شایع ترین تجربه اختلال روانی است.
افزایش و تقویت مهارت کودکان
برای تقویت مهارت کودکان؛ مربیان، بالینگران و حتی والدین علاقه نشان میدهند که با شیوه های متفاوت، فعالیتهای ادراکی-حرکتی را در برنامه آموزشی کودکان بگنجانند.


صفحه: 1171819