22004925 - 021
بیماری گال (جرب) چیست؟
گال به وسیله یک مایت میکروسکوپی که داخل نقب یا تونلی که در زیر پوست ایجاد می کند، عارض می شود. این مایت در این نقب ها زندگی می کند و تخم می گذارد.


صفحه: 12345630
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث