22004925 - 021
خودارضایی در نوجوانان
خودارضایی در نوجوانان امری غریزی است و زمانیکه دسترسی به ایجاد یک رابطه مؤثر نباشد، صورت میگیرد. دوره نوجوانی فرد میل شدیدی به ارضای نیاز جنسی خود دارد.


صفحه: 1234