ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مشکلات خلقی

رفتار بهنجار و رفتار نابهنجار در رفتار درمانی
رفتار بهنجار سازگارانه و رفتار نابهنجار ناسازگارانه است. رفتار سازگارانه رفتاری است که در ارضای نیازهای فرد و خلاصی او از درد و رنج و خطر، وی را یاری میدهد یا از به هدر رفتن نیروهای او جلوگیری می کند. در مقابل، رفتار ناسازگارانه رفتاری است که در رسانیدن فرد به این هدفها بطور مکرر او را با شکست مواجه میکند و برای او مشکلاتی به بار می آورد. فرض بنیادی تغییر رفتار و رفتاردرمانی این است که رفتار بهنجار و رفتار نابهنجار از اصول روانشناختی یکسانی پیروی می کنند؛ یعنی همان اصول یادگیری که ایجاد و ادامه رفتار بهنجار را توضیح می دهند، توجیه کننده رفتار نابهنجار نیز هستند. فردی که دارای رفتار نابهنجار است، مانند فردی که دارای رفتار بهنجار است، رفتار بد و نیک خود را آموخته است. مشکلات رفتاری در تغییر رفتار و رفتار درمانی مسائل و مشکلات مورد بررسی در تغییر رفتار و رفتار درمانی بر دو دسته اند: یک دسته کمبود رفتار و دسته دیگر فزونی...
رفتار درمانی (وسواس عقلانی هیجانی بیش فعالی)
تغییر رفتار و رفتار درمانی به مجموعه روشها و فنونی گفته میشود که از یافته های روانشناسی آزمایشی، به ویژه روانشناسی یادگیری، استخراج شده اند و هدف آنها کمک به رفع مشکلات سازگاری افراد در موقعیتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. تغییر رفتار و رفتار درمانی دو اصطلاح کمابیش هم معنا هستند؛ هر دو با رفتار سروکار دارند، خاستگاهشان یکی است و هدفهای تقریبا مشابهی را دنبال می کنند. مرکز مشاوره مکث تحقیقات زیادی را بر روی رفتاردرمانی کلاسیک و اثر بخشی آن داشته است. تفاوتهای بین تغییر رفتار و رفتار درمانی اصطلاح تغییر رفتار اغلب به وسیله پیروان نظریه شرطی سازی کنشگر اسکینر به کار می رود؛ در حالی که پیروان نظریه های پاولف، هال وولپی اصطلاح رفتار درمانی را ترجیح میدهند. همچنین طرفداران نظریه های شناختی بیشتر از اصطلاح رفتار درمانی استفاده میکنند و آن را با اصطلاح تغییر رفتار شناختی معادل می دانند. متخصصانی که در موقعیتهای...
صفحه: 1404142
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA