22004925 - 021
عوارض ازدواج با زن مطلقه
یک زن مطلقه پیش از آن یک بار آسیب را تجربه کرده است و لازم است بدانیم هر جدایی و اتفاق ناخوشایندی شرایط آسیب زای خود را برای فرد ایجاد میکند.
زنان متولد تیر یا زنان هرا
یکی از خصلت های مهم زنان متولد تیر ماه تلاش برای دستیابی به خواسته های خودشان است که نشان دهنده قبول مسئولیت زنان تیر ماه در برابر خواسته و انگیزه شان است.
زنان متولد خرداد ماه
زنان متولد خرداد زنانی شاد، پرنشاط و پرانرژی هستند که خود را نیز غافلگیر میکنند. این غافلگیری به آن دلیل است که میتوانند سریعاً احساسات خود را تغییر دهند.


صفحه: 12