22004925 - 021
اختلالات شخصیت گروه B
اختلالات شخصیت گروه B شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفتگی و اختلال شخصیت نمایشی هستند.
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت پارانوئید یک بیماری مزمن است که با الگوهای مختل کننده فکر، رفتار و عملکرد مشخص می شود. مشخصه اصلی این بیماران بی اعتمادی مزمن و فراگیر است.
پخته شدن شخصیت
انسان هاي پخته، پخته به دنيا نمي آيند. پخته شدن شخصیت زمان بر است و فقط آدم هاي بزرگسال مي توانند به تحقق خود، نزديك شوند.