22004925 - 021
انواع حافظه فعال و اجزای آن
حافظه فعال شامل مواردی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره میشوند. برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود.
حافظه فعال یا کاری چیست؟
حافظه فعال یا حافظه کاری موتور جستجوی ذهن می باشد و شامل توانایی ما در به خاطر آوردن و مدیریت اطلاعات است. حافظه فعال مانند یک میز کاری در ذهن است.