22004925 - 021
10 نکته مهم رابطه جنسی
در زندگی واقعی، رابطه جنسی می تواند گیج کننده، آشفته کننده و حتی ناامید کننده باشد. ممکن است افراد از انجام رابطه جنسی با سایر افراد مهم خود احساس ترس کنند.
سکس تراپیست خوب در غرب تهران
یکی راه های جلوگیری از خطای جنسی و اختلالات جنسی، شناخت مسائل جنسی و آگاهی به آنهاست. اینکه چه رفتارهایی جنسی محسوب میشوند، چه رفتارهایی اختلال جنسی هستند.
سکس و رفتار های جنسی مخرب
سکس و اختلالات جنسی دو مقوله جدا از هم هستند اما زمانی که رفتاری در سکس انجام میشود که در گروه اختلالات جنسی میباشد، به نوعی اختلال جنسی نامیده میشود.
آموزش جنسی با سکس تراپ
روابط جنسی مانند هر رابطه دیگری نیاز به آموزش جنسی توسط سکس تراپ دارد. رابطه جنسی از دسته روابطی است که خود میتواند اساس دیگر اصول رابطه را مستحکم کند.