22006198 021
شایستگی های مدیریتی چیست؟
نقش شایستگی های مدیریتی بر ارتقاء عملکرد منابع انسانی و تحقق اهداف سازمانی به قدری چشمگیر است که سبب شده به عنوان مهمترین سرمایه در سازمان ها شناخته شوند.