22004925 - 021
عشق دختر به پسر در یک نگاه
یکی از مسائل مهمی که در دل دخترها پنهان باقی می ماند، موضوع عشق دختر به پسر می باشد. این مسئله، به علت خجالت دختران از بیان احساسات به جنس مخالف ناشی میشود.
مشاوره و درمان شکست عشقی
دوست نداشتنی بودن و نادیده گرفته شدن از طرف کسی که نیازهای عاطفی و روانی هر فردی را کامل میکند، احساسی سخت و دشوار است که حتما نیاز به درمان شکست عشقی دارد.
روانشناسی عشق مجازی
وقتی صحبت از عشق مجازی و مسائلی که مربوط به دنیایی غیر از پیرامونمان میشود، احساس میکنیم از واقعیتی صحبت میکنیم که خیلی هم واقعی به نظر نمیرسد.
تعریف عشق و انواع عشق
عشق در ابتدایی ترین تعریف ما را یاد روابط بین دو نفر و دلبستگی بین آنها می اندازد اما در لغت به معنای نوعی صمیمیت که مملو از احترام است همراه میشود.
انواع عشق چگونه است؟
عشق در واقع احساس محبت عمیقی است که فردی میتواند به فرد دیگری داشته باشد. در این احساس محبت، تلفیقی از صمیمیت، همدلی، رازداری و صداقت میباشد.


صفحه: 12