22004925 - 021
تعریف عشق و انواع آن
عشق در ابتدایی ترین تعریف ما را یاد روابط بین دو نفر و دلبستگی بین آنها می اندازد اما در لغت به معنای نوعی صمیمیت که مملو از احترام است همراه میشود.


صفحه: 12
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث