22006198 021
مرکز استعدادیابی شهرک غرب
در تعریف عمومی استعداد توسط مرکز استعدادیابی شهرک غرب قدرت استفاده از توانایی را میتوانیم تعریف کنیم. هوش فردی در استعداد بالا اثرگذاری مستقیم دارد.
مرکز استعدادیابی شرق تهران
در تعریف عمومی استعداد توسط مرکز استعدادیابی شرق تهران قدرت استفاده از توانایی را میتوانیم تعریف کنیم. هوش فردی در استعداد بالا اثرگذاری مستقیم دارد.