22004925 - 021
مرکز مشاوره کودک جنوب تهران
مرکز مشاوره کودک جنوب تهران مکث طرف قرارداد با مهدها، مدارس، بانکها، سازمانها و با داشتن تیمی باتجربه در زمینه ارتقاء کودکان شما، آماده خدمت رسانی است.
غفلت از کودک به چه معناست؟
غفلت توجه نکردن والدین به احساس و حال و هوای کودک است، کودکان نه برای آنچه احتیاج دارند، بلکه برای بی توجهی و گوش ندادن به آنها این احساس را تجربه میکنند.