22006198 021
غفلت از کودک به چه معناست؟
غفلت توجه نکردن والدین به احساس و حال و هوای کودک است، کودکان نه برای آنچه احتیاج دارند، بلکه برای بی توجهی و گوش ندادن به آنها این احساس را تجربه میکنند.