22004925 - 021
همسرم درخواست طلاق دارد
ممکن است مدت طولانی رابطه شما سرد شده باشد و شما آن را حس کرده باشید اما شنیدن اینکه شوهر یا همسرتان می گوید «من طلاق می خواهم» ترسناک است.
مشاوره پیش از طلاق
کلمه مشاوره پیش از طلاق ممکن است این ذهنیت را در افراد به وجود بیاورد که مشاوران پیش از طلاق راه را برای طلاق و جدایی آسان تر میکنند.
مرکز مشاوره ازدواج تجریش
آشنایی با مرکز مشاوره ازدواج میدان تجریش که بتواند در دقیق ترین انتخاب ما پیش از ازدواج اثرگذار باشد برای هر فردی که تصمیم به ازدواج دارد مسئله مهمی باشد.
طلاق عاطفی چیست؟
طلاق عاطفی از جمله روند های یک زندگی ناکارآمد است. وقتی در یک زندگی زناشویی احساس تعلق خاطر، علاقه، محبت، صداقت و همدلی نباشد، طلاق عاطفی رخ داده است.
مشاوره خیانت
مشاوره خیانت به موضوعاتی از قبیل خیانتهای زناشویی میپردازد که بر اساس آنها زوجها درگیر روابطی میشوند که در آن احساس عدم اطمینان دارند و به یکدیگر شک میکنند.
علت های خیانت زناشویی
خیانت به معنای بی صداقتی در امریست که در آن متعهد به قبول مسئولیت و صداقت در آن شده ایم. یکی از اصلی ترین علت خیانت زناشویی؛ تفکرات خیانت گونه داشتن است.
خیانت در زندگی زناشویی
خیانت در لغت به معنای سوء استفاده و عدم اعتماد به اطمینان دیگری در قبال خودمان است. خیانت در زندگی زناشویی و روابط فردی در تمام دنیا، رفتاری غیر انسانی است.


صفحه: 12