22006198 021
هدف از مدیریت عملکرد چیست؟
مدیریت عملکرد یک فرآیند مستمر به منظور شناسایی، اندازه گیری، بهبود مستمر و توسعه عملکرد فرد و سازمان است. ارزیابی عملکرد عامل کلیدی در مدیریت عملکرد است.
ارزیابی 360 درجه و 720 درجه
ارزیابی 360 درجه از طریق منابع چندگانه ارزیابی مجموعه ای از داده های واقعی، کاربردی و چندجانبه را برای اجرای طرح توسعه فردی و سازمانی فراهم می آورد.
شایستگی های مدیریتی چیست؟
نقش شایستگی های مدیریتی بر ارتقاء عملکرد منابع انسانی و تحقق اهداف سازمانی به قدری چشمگیر است که سبب شده به عنوان مهمترین سرمایه در سازمان ها شناخته شوند.