22004925 - 021
کلاس شناختی رفتاری دکتر درستیان
مدرس: دکتر الهام درستیان این کلاس در روزهای 10، 11، 24 و 25 آبان ماه سال 1397 برگزار شد که فراگیران به صورت عملی و کلاسیک توانستند مراحل درمان شناختی رفتاری را فرا بگیرند. لازم به ذکر است فایل صوتی کلاسها در همین صفحه موجود می باشد که پس از عضویت می توانید از آنها بهره مند شوید. دکتر درستیان روانشناس مرکز مشاوره شریعتی معتقد است امروزه اکثر روانشناسان، شخصیت خود را پیرو انحصاری هیچ یک از نظریه ها به طور خاص نمیدانند و تفاوت بین این رویکردها دیگر نظیر گذشته قاطع و بارز نیست. زیرا اکثر روانشناسان به جنبه «شناختی» گرایش پیدا کرده اند؛ در واقع غالب کارهای آزمایشی در زمینه روانشناسی شخصیت دارای بنیان شناختی هستند. رویکرد شناختی در واقع نه نوعی فلسفه درباره ماهیت بشر همچون رویکردهای دیگر بلکه بیشتر یک روش کلی تجربه همراه با سلسله مطالب مربوط به چگونگی پردازش اطلاعات درباره خود و جهان در آدمی است. نظریه پردازان شناختی،...
صفحه: 12