22004925 - 021
کلاس شناختی رفتاری دکتر درستیان

مدرس: دکتر الهام درستیان

این کلاس در روزهای 10، 11، 24 و 25 آبان ماه سال 1397 برگزار شد که فراگیران به صورت عملی و کلاسیک توانستند مراحل درمان شناختی رفتاری را فرا بگیرند.

لازم به ذکر است فایل صوتی کلاسها در همین صفحه موجود می باشد که پس از عضویت می توانید از آنها بهره مند شوید.

دکتر درستیان روانشناس مرکز مشاوره شریعتی معتقد است امروزه اکثر روانشناسان، شخصیت خود را پیرو انحصاری هیچ یک از نظریه ها به طور خاص نمیدانند و تفاوت بین این رویکردها دیگر نظیر گذشته قاطع و بارز نیست.

زیرا اکثر روانشناسان به جنبه «شناختی» گرایش پیدا کرده اند؛ در واقع غالب کارهای آزمایشی در زمینه روانشناسی شخصیت دارای بنیان شناختی هستند.

رویکرد شناختی در واقع نه نوعی فلسفه درباره ماهیت بشر همچون رویکردهای دیگر بلکه بیشتر یک روش کلی تجربه همراه با سلسله مطالب مربوط به چگونگی پردازش اطلاعات درباره خود و جهان در آدمی است.

نظریه پردازان شناختی، تفاوت های شخصیت را نشأت گرفته از تفاوت های مردم در شیوه بازنمایی ذهنی اطلاعات میدانند.

اینگونه بازنمایی ها را «ساخت های شناختی» مینامند.

انواع ساخت های شناختی

سازه های شخصی

نظریه سازه شخصی از نظر دکتر درستیان، روانشناس مرکز مشاوره شریعتی به این شکل است:

فرآیند های شناختی نقشی محوری در عملکرد فرد دارند.

روانشناسان شخصیت معمولا افراد را بر حسب ابعادی که خود ِروانشناس ساخته بودند، مشخص کرده اند؛ پیشنهاد در نظریه شخص سازی سازه ها این بود که هدف باید شناسایی سازه های شخصی باشد یعنی شناسایی ابعادی که خود مردم برای توضیح و تشریح خویش و شرایط اجتماعیشان به کار میبرند.

به طور کلی افراد انسان را باید دانشمندانی شهودی به شمار آورد؛ مردم نیز همانند دانشمندان دنیا را مشاهده میکنند، فرضیه میسازند و آن را می آزمایند و سپس نظریه پردازی میکنند؛ علاوه بر این خود و جهانشان را طبقه بندی، تفسیر و برچسب گذاری میکنند.

مردم نیز مانند دانشمندان ممکن است باورها و نظریه های نامعتبر را گسترش دهند که مانع زندگی روزانه آنها شده و منجر به تفسیرهای متفاوت از رویدادها، انسان ها و همچنین خودشان شود.

همانند دانشمندان که سعی در پیش بینی رویداد ها دارند، مردم هم میخواهند دنیای خود را بشناسند تا بتوانند چیزهایی را که ممکن است برای آنها اتفاق افتد را پیش بینی کنند.

هر کسی مجموعه ایی اختصاصی و بی همتا از سازه های شخصی را جهت تفسیر و پیش بینی رویدادها به کار میبرد؛ این سازه ها به شکل این یا آن است.

هر آشنای جدید یا رفتاری دوستانه دارد یا غیر دوستانه؛ یا باهوش است یا کم هوش؛ یا خوشایند است یا کسالت بار و نظایر آن.

دو فرد که نظر سومی را میبینند، ممکن است سازه های متفاوتی برای ارزیابی وی به کار برند؛ یعنی کسی که به نظر اولی دوستانه و باهوش جلوه میکند، از نظر دومی کم هوش و غیر دوستانه مینماید.

این تفاوت ها منجر به تفاوت های رفتاری میشود؛ اولی به آشنای جدید پاسخ مثبت میدهد و دومی از او دوری میکند؛ این تفاوت های رفتاری، تفاوت های شخصیت را میسازد.

طرح واره ها

عبارت از ساختاری شناختی برای ادراک، سازماندهی، پردازش و بهره برداری از اطلاعات؛ آدمی به کمک طرحواره ها دست به ساختن سیستمی میزند که بر اساس آن بداند چه موضوعاتی در محیط او حائز اهمیت اند و به چه مطالبی باید بی توجه بود.

طرحواره ها همچنین ساختاری هستند برای سازماندهی و پردازش اطلاعات.

برای مثال اکثر مردم طرحواره «مادر» دارند؛ وقتی از آنها خواسته میشود که مادر خود را وصف کنند، به سادگی از عهده آن بر می آیند زیرا که اطلاعات مربوطه در ساختار شناختی واضحی سازماندهی شده است.

وصف مادر خویش بسیار آسانتر است از وصف زنی که چیزهایی درباره او شنیده ایم.

طرحواره های شخص در طی زمان نسبتا ثابت می ماند و این منجر به شیوه های ثابت برای ادراک و استفاده از اطلاعات میشود.

از نظر دکتر درستیان روانشناس و مرکز مشاوره شریعتی طرح واره های اکثر مردم زمین با هم‌ متفاوت اند و همین سبب میشود که هر کسی اطلاعات را به شیوه خاص پردازش کند و رفتاری متفاوت با دیگران داشته باشند؛ به همین سبب میتوان تفاوت شخصیت ها را در آنها مشاهده کرد.

شاید خویشواره مهمترین طرحواره باشد و آن عبارت است از: تعمیم های شناختی برگرفته از تجارب درباره خویش که راهنمای سازماندهی و پردازش اطلاعات مربوط به خود است.

از سالهای اولیه زندگی انسان، نوعی بازنمایی شناختی از اینکه چه کسی هستیم در آدمی رشد میابد؛ این طرحواره متشکل از آن جنبه های رفتار است که در نظر ما بسیار اهمیت دارد و نقش عمده ایی دارد در اینکه چگونه اطلاعات را پردازش کنیم و با جهان‌ پیرامون ارتباط برقرار سازیم.

برای مثال دو نفر ممکن است هم به ورزش و هم به کتابخوانی علاقه داشته باشند ولی در یکی از آنها ورزش بخش مهمی از خویشواره باشد، در حالی که در خویشواره دیگری اهمیت بیشتری به صرف پیاده روی کند تا کتاب خواندن اما در مورد نفر دیگر وضع کاملا متفاوت باشد.

هسته اصلی خویشواره

اطلاعاتی از قبیل نام، ظاهر جسمانی شخص و رابطه با افراد مهم زندگی اش می باشد؛ ولی موضوع مهمتر از نقطه نظر تفاوت های فردی، ویژگی های خاص خویشواره است.

مثلا وقتی در خویشواره کسی بر ورزش تکیه شده باشد، در آن صورت ورزش بخشی از «چه کسی هستم» و در نتیجه بخش ثابتی از فعالیت های هفتگی یا روزانه او خواهد بود.

برای کسی که پیاده روی را دوست دارد ولی آن را جزئی از خود نمیداند، پیاده روی گاهگاهی در پارک کفایت میکند؛ بنابراین تفاوت خویشواره های مردم سبب تفاوت های آنها میشود.

دانستن همین موضوع کوچک می تواند به ما نشان دهد که چقدر شناخت انسان می تواند جالب باشد.