22004925 021
کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

اکت نوعی درمان مستقل است که ریشه در درمانهای شناختی رفتاری دارد.  با این تعریف که در این نوع از درمان به مراجع کننده نحوه پذیرش و قبول شرایط خود را یاد میدهند.

در کارگاه اکت گفته شد  از آنجایی که بیش تر مشکلات روانی ریشه در کودکی دارد و خانواده و والدینمان بنابراین در بزرگسالی هر فردی که رنج عمیقی را متحمل میشود، در کودکی خود به دنبال مقصر رنج خود میگردد. درمان اکت مراجع را به سالهای دور خود برمیگرداند و تحمل و پذیرش رنج را با قبول مسؤلیت رفتار فعلی مراجع میخواهد.

 در واقع با تغییر نگرش در زمان حال و قبول آنجه که در گذشته بوده است، جدای از تعبیر خوب و یا بد آن یکی از اساسی ترین راه های درمان اکت است. وقتی بیمار بتواند بپذیرد در زمان حال، آنچه را مه گذشته است در ذهن خود بپذیرد، و بداند که اکنون خود را با تفکر و خیالات گذشته و تحلیل های دوران کودکی نباید خراب کند، اولین قدم را در این درمان برداشته است.

 درمان اکت ۶ اصل اساسی و مهم دارد و از مراجع به دست آوردن این اصول را میخواهد: 

1. مراجع نباید در توهمات و خیالات گذشته بماند و افکار گذشته نباید آنقدر قوی و مهم جلوه کند که اکنون بیمار را تحت تاثیر قرار بدهد

2. پذیرش که پایه اصلی درمان های روانشناسی با هر رویکردی است. پذیرش قبول مسؤلیت رنجمان است و جدا کردن خودمان از رنجمان است. بپذیریم که آنچه بر ما گذشته است، در گذر بوده و اکنون جایی در گذشته و رنج های گذشته ما ندارد.

3. تغییر در نظام مشاهده ایی و قضاوتمان بر اساس آن کودک در زمان کودکی خود قدرت تحلیل مناسبی از مسائل ندارد و با این قدرت تحلیل ناقص درمورد مسائل برای خود حکم صادر میکند، اما امروزه با درمان اکت میتواند به مسائل گذشته بپردازد، تحلیل درست جریان های گذشته را بشناسد و بداند هر تصمیمی که در گذشته گرفته است تنها قضاوت و تحلیل ناقص تفکر زمان کودکی اش بوده

4. ارزشگذاری، آنچه که امروزه میتواند برای ما ارزشمند باشد چیست؟ رنج گذشته و یا حال امروزمان؟ با در نظر گرفتن این مقوله میتوانیم بفهمیم که ارزش های امروزه ما و مسائل با ارزشمان کدامند و چه چیزهایی ارزش فکر و خیال و صرف انرژی ندارند

5. تعهد و یا همان قبول مسؤلیت خودمان و احوال روانمان. وقتی فردی به خود متعهد باشد و مسؤلیت رفتار امروز خود را بپذیرد، ارزش های خود را بشناسد و نسبت به آنها متعهد باشد، میتواند قدم در درمان و بهبود بگذارد.

6. زندگی در شرایطی که در آن هستیم را بپذیریم و شناخت احوال خودمان و بودن در فضایی که احساسمان را بهتر میکند. از شرایطی که ما را به گذشته برمیگرداند و به آنچه که برایمان اضطراب آور بوده دست بکشیم و در اینجا و اکنون زمان خود را سپری کنیم. 

درمان اکت در واقع نوعی هوشیاری را به فردی که درمان را آغاز کرده میدهد. شناخت گذشته، و پذیرش زمان حال و نگاه تازه به آنچه که در اطراف فرد در حال گذر است باعث میشود مراجع از ماندن و در جا زدن در گذشته دست بکشد و به این روشن بینی برسد که صرف انرژی روانی به دلایل گذشته و آنچه اکنون واقعیت ندارد و تنها از روی قصاوت ما، تحلیل و بررسی ما بوده است آسیب رسان است و دست آوردی به جز درجا زدن ندارد. 

 پس از آن روشن کردن الویت هایمان به عنوان مراجع برای خودمان، پس از درک دوری از گذشته است. که باید بدانیم الویت هایمان چیست و چه رفتارها و تفکرانتی میتواند، ما را به جلو بکشاند و انجام چه عملی ما را کوشا تر، فعال تر و با انگیزه تر از قبل میکند. و همین تلاش برای آینده و کوشش برای بینش‌و زندگی بهتر وقت و جایی برای نشستن و پرداختن به گذشته ایی که دست از سر امروزمان برنمیدارد نیست.