22004925 021
کلاس طرحواره درمانی خانم دکتر عیسایی

طرحواره درمانی یک روش درمانی شناختی است که در ابتدا با شناخت مسائلی که با آنها درگیر هستیم، آشنا میشویم، در واقع اینکه چه چیزی باعث آزار و اذیت ما میشود و مسئله اصلی ما شده که خود را نیازمند به درمان میبینیم. مقوله طرحواره درمانی یک روش  درمانی است که در آن درمانگر نیازمند شناخت از خود و محیط پیرامون خود است.

مثلا با این توضیح که  اگر احساس میکنیم همیشه از طرف والدینمان سرخورده میشویم، در درمان روانکاوی موضوع به کودکی و اتفاقات آن دوره برمیگردد و با تداعی آزاد میتوانیم به ترمیم دوره های کودکی برگردیم. اما در طرحواره درمانی همانطور که مسئله به کودکی و تصمیمات دوره کودکی برمیگردد اما اکنون ما بسیار مهم است، اینکه در بزرگسالی بدانیم در کودکی چه تصمیمی گرفته ایم و چه طرحواره ایی را برای خودمان ثبت کرده ایم و پس از آن اکنون با شناخت گذشته، در رفتار ها و تصمیمات امروزمان تغییر ایجاد کنیم.

رویکرد طرحواره درمانی

 طرحواره درمانی یک درمان مستقل نیست و با همکاری و شناخت مراجع صورت میگیرد. دانستن بیش تر، مطالعه  بیش تر و آشنایی با اکنون و حال خودمان و رها نکردن در گذشته ایی که اکنون میتواند به دست خودمان تغییر کند، یکی از اصول درمان های طرحواره درمانی است. تصمیماتی که در طرحواره ما در کودکی گرفته میشود به ۱۶ طرحواره تقسیم میشود که توضیح مختصری راجع به آنها میدهیم 

1. طرحواره رها شدگی: این طرحواره باعث میشود افراد در سنین بزرگسالی نتوانند به فردی از لحاظ عاطفی تکیه کنند و مدام درگیر این احساس هستند که رها خواهند شد و تنها خواهند ماند. که در اثر نادیده گرفتن کودک به وسیله والدین به وجود میاید

2. طرحواره بد رفتاری: که بر اساس آن فرد با تولید این طرحواره احساس میکند مدام مورد بی لطفی اطرافیان قرار میگیرد و کسی او را دوست نخواهد داشت یا همه دنیا با او دشمن هستند، که در او بدرفتاری والدین به وجود می آید.

3. طرحواره محرومیت (محبت، همدلی، حمایت): این سه طرحواره به نوبه خود بسیار قوی عمل میکنند و فرد خود را بی پناه، نا ایمن و رها شده میداند و تکیه گاه روانی و عاطفی ندارد. که از بی توجهی و محبت نکردن بدون قید و شرط مادر و پدر به وجود می آید.

4. طرحواره شرم: که فرد خود را به دلیل نداشتن عزت نفس و تجلی رضایتمندی از خود، مدام شرمگین میبیند، از انتقاد و حرف هایی که راجع به او گفته میشود هراس دارد و خود را ناقص، بی مسؤلیت و خجالت زده از خود میبیند. که به دلیل رشد ندادن و سرکوب کودک به وسیله والد به وجد میآید.

5. طرحواره بیگانگی: که فرد خود را جدای از دنیا، افراد و محیط پیرامون خود میبیند و میداند. که در اور کن بود توجه و رشد نکردن خلاقیت و عزت نفس از طرف والد به وجود می آید.

6. طرحواره بی کفایتی: از سر وابستگی در واقع همه طرحواره های اشتباه از بی توجهی والدین نیست. بلکه توجه بیش از حد و باعث شدن به این دلیل که فرد دیگر نتواند مسؤلیت رفتار خود را بپذیرد طرحوارهایی از قبیل بی کفایتی و وابستگی هایی که نشان از بی مسؤلیتی میدهد دارد. 

7. طرحواره آسیب پذیری: آسیب در برابر بیماری ها و فکر مدام در مورد اینکه ممکن است دچار بیکاری خطر ناکی شوم. 

8. طرحواره رشد نیافته شخصیت و یکی بودن با والدین: که در این طرحواره فرد هویت مستقلی ندارد مگر با یک والد که به صورت چسبنده ایی در کنار او است. 

9. طرحواره شکست: احساس شکست مداوم و هکیشگی با فرد همراه است

10. طرحواره خودبزرگ بینی: که خود را بزرگ تر از هر فردی در اطراف خود میبیند

11. طرحواره ناتوانی در انظبات و مسؤلیت پذیری: که خود را بی انظبات، بی هدف، محکوم به سردرگمی و بی مسؤلیت میداند

12. طرحواره ایثار(مهر طلبی): که خود را به قدری فدای هدف ها و ایثار در حق دیگران میکند که خود در هدف های دیگران گم میشود

13. طرحواره جلب توجه: که تایید و حمایت و عزت نفس را از تایید دیگران میگیرد و درونن خود را بی ارزش میداند و علاقه به جلب نظر دیگران برای کارها و رفتارهای مختلف دارن.

14. طرحواره بدبینی: که مدام مترصد دیدن ایرادات و اشکالات خود و جهان اطراف خود است. هیچ چیزی او را شاد نمیکند زیرا جنبه مثبتی در خود و جهان نمیبیند. 

15. طرحواره سرکوب هیجانات: در واقع فرد احساسات و هیجانات خود را سرکوب میکند که نادیده بگیردشان و خود را در برابر هر احساسی بی حس کند

16. طرحواره تنبیه: که بر اساس آن فرد خود و دیگران را قابل تنبیه میداند و معتقد است هر فردی در برابر رفتار اشتباه باید مورد سرزنش و تنبیه قرار بگیرد.