22004925 021
رفتار درمانی دیالکتیک دکتر مریم موسوی نیک

رفتار درمانی دیالکتیک دکتر مریم موسوی نیک، درمانی مبتنی بر شناخت درمانی است، که بر اساس ذهن آگاهی و شناخت صورت میگیرد. در رفتار درمانی دیالکتیک افراد بر اساس تغییر در نگرش و ایجاد تغییر در رفتار هایشان میتوانند رفتار دیگری را پیش بگیرند و بنابرآن تغییر در رفتار باعث میشود به مرور فرد در ذهن خود نیز تغییر ایجاد کند.

رفتار درمانی دیالکتیک بر روی چه افرادی اثر می گذارد

 افرادی که رفتار درمانی دیالکتیک بر روی آنها اثر میگذارد در بیش تر مواقع با درمانهای روانپویشی و روانکاوی درمانشان به تعویق و زمان های زیادی برای مرور کودکی و گذشته شان میگذرانند. اما از آنجایی که رفتار درمانی، نوعی از درمان است که اثر آن زودتر و واضح تر از دیگر درمان ها است و همچنین در شیوه و نوع رفتار افرادی که رفتار های آسیب رسان برای خود و دیگران دارند اثر گذاری بهتری دارد.

رفتار های آسیب رسان

 البته بحث از رفتار های آسیب رسان، همان رفتار های خود تخریب گر است که در مرور زمان هر فردی را که تخریب زیادی دارد از پای در میاورد. در رفتار درمانگری دیالکتیک، که بر اساس شناخت درمانی نیز میباشد، فرد تمریناتی برای پایداری درمان خود دارد و باید بر اساس زمانی که اقدام به درمان میکند، تا روزی که درمان برای او اثر گذاری خود را داشته باشد، به سفارش و توصیه مشاور روانشناس خود، تمرینات هر جلسه خود را انجام بدهد. که این تمرینات باعث مبادرت و پایداری در تغییر رفتار است و همچنین ایجاد رفتار جدید را منسجم تر میکند. 

بیماران با اختلال شخصیت مرزی

 رفتار درمانی دیالکتیک و یا همانdbtاساسا بر روی افرادی که نشانه هایی از واکنش های تکانه ایی و هیجانی دارند، اثر گذاری زیادی دارد. این افراد به دلیل اتکا بر روی هیجانات و سائق های رفتاریشان مدام در حالتی از تعارض و عمل کردن به رفتار هایی آسیب رسان هستند و این آسیب به غیر از اینکه خودشان را تحت تاثیر قرار میدهد میتواند اطرافیانشان راهم به طور جدی‌مورد خشم قرار بدهد.

 از این رو اقدام به رفتار درمانی و ایجاد سریع تغییر رفتار، (البته تماما با همکاری خود فرد) باعث بروز رفتار هایی جدید و بدن آسیب میشود که خود محرکی برای بهتر شدن و انجام رفتارهای مثبت و دور از آسیب است. بنابراین رفتار درمانی دیالکتیک میتواند درمان بر روی اختلالات مرزی و گاها دو قطبی را به روش هایی کاربردی درمان کند. 

دارو درمانی به همراه رفتار درمانی

البته که اختلالات دو قطبی و همچنین مرزی همراه با دارو درمانی به همراه رفتار درمانی اثر بخشی بیش تری خواهند داشت. از این رو اختلالات مرزی و دو قطبی که همواره رفتار های تکانه ایی و هیجانی را تجربه میکنند، میتوانند بر اساس این درمان خودشان را تحت چهارچوب نظاره کنند، که با شناخت و  نیت ایجاد رفتار جدید، قدم در بهبود خود بگذارند.

خواست مراجع

 نکته مهم در رفتار درمانی دیالکتیک، مانند هر درمان دیگری خواست مراجع است، هیچ مراجعه ایی با اجبار اطرافیان و با خشم نسبت به درمان، بهبود را تجربه نمیکند و همچنین نمیتواند تغییری در رفتار خود داشته باشد. بنابراین باید بین درمانگر و مراجع احساسی از صمیمت، خواستن و همدلی برقرار شود( مانند هر درمان دیگری) و به واسطه همین احساسات و میل به بهبود مراجع میتواند قدم در راه درمان بگذارد. 

گروه درمانی در کارگاه دیالکتیکال

همچنین رفتار درمانی دیالکتیک، به واسطه گروه درمانی و ابراز اتفاقات خوب در گروه و پذیرش در جمع و نشانه هایی از بهبود میتواند روش مؤثری برای رویارویی با درمان باشد. مراجع در جمع گروه درمانی میتواند خود را بدون هیچ قضاوتی از اطرافیان بیان کند و با کوچک ترین تغییری در رفتار خود که نشان از سلامت داشته باشد، مورد تشویق و توجه قرار بگیرد.

با ما و کارگاهای دکتر مریم موسوی نیک با موضوع درمان دیالکتیکال همراه باشید.