Addiction To Net Test
پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:
20 / 1

چقدر بیشتر از آنچه که قصد دارید، در اینترنت می مانید؟

چقدر بخاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می دهید؟

چقدر از طریق اینترنت، با کاربران دیگر رابطه برقرار می کنید؟

چقدر دیگران از شما، بخاطر میزان آنلاین بودن تان شاکی هستند؟

چقدر بخاطر اینترنت، نمرات و کارهایتان در مدرسه اُفت کرده است؟

چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می کنید؟

چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده است؟

وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام می دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان کاری قرار می گیرید؟

چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در اینترنت خنثی می کنید؟

چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می کنید توان پیش بینی امور را دارید؟

چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار، تهی و بی لذت است؟

چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود، غر می زنید، فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟

چقدر بخاطر قطع نکردن اینترنت، دچار بی خوابی هستید؟

چقدر فکر می کنید در حالت آفلاین، حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را بکار می برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.

چقدر سعی کرده اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟

چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودن تان را از دیگران مخفی کنید؟

چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟

چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می رود؟

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید: