Addiction To Net Test
پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:
10 / 1

چه زمانی احساس می‌کنید حس بهتری دارید و حال‌تان خوب است؟معمولا چگونه راه می‌روید؟

هنگام صحبت با یک یا چند نفر، شما ...

وقتی در حالت آرامش هـستـیـد، چـگـونه می‌نشینید؟
وقتی چیزی واقعا برای شما جالب است، کدام واکنش را نشان می‌دهید؟
وقتی به مهمانی یا جمعی می‌روید ...اگر زمانی که مشغول کـار هـسـتید، کـسی حواس‌تان را پرت کند و مانع کارتان شود، چه کار می‌کنید؟کدام یک از رنگ‌های زیر را بیشتر دوست دارید؟معمولا چگونه می‌خوابید؟

شما اغلب خواب می‌بینید که ...


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید: