ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

ناسازگاری اجتماعی (عدم انطباق اجتماعی)

ناسازگاری اجتماعی (عدم انطباق اجتماعی)

تعریف ناسازگاری اجتماعی

ناسازگاری اجتماعی در روانشناسی امروز تعریف واحدی از نوعی رفتار دارد که در آن شخص، اضطراب اجتماعی شدید دارد و یا خجالت و ترس که در بیش موقعیت های اجتماعی خودش را نشان میدهد.
حساسیت زیاد نسبت به انتقاد یا عدم تأیید دیگران دارد، نداشتن دوستان نزدیک و یا قابل اعتماد، به جز وابستگان درجه یک. از موقعیت هایی که نیاز به درجه ایی از برخورد بین فردی دارد پرهیز میکند و اکراه از شرکت در موقعیتهای اجتماعی به دلیل ترس از گفتن یا انجام کارهای احمقانه یا این که در مقابل دیگران هیجانی شود، دارد.

برای این گونه افراد انجام چه کارهایی خوشایند است؟

سوء مصرف الکل یا مواد شیمیایی برای کمک جهت رهایی از اضطراب و درگیر شدن در موقعیت های اجتماعی دارد و تنهایی یا شرکت در فعالیت های انفرادی در بیش تر ساعات روز برایشان خوشایند تر است.
افزایش ضربان قلب، تعرق، خشکی دهان، تنش عضلانی و لرزش در بیش تر موقعیت های اجتماعی، به نوعی در رفتار و جسم این افراد مشهود است.

ریشه ناسازگاری اجتماعی

ناسازگاری اجتماعی ریشه در یادگیری و تربیت در نحوه برخورد با دیگران و کنار آمدن با آنها می باشد. افرادی که عزت نفس پایینی دارد در ناسازگاری اجتماعی، در رتبه بالاتری قرار میگیرند. این افراد به دلیل خویشتن دوست نبودن، دیگران را هم نمیتوانند تحمل کنند و این تحمل نکردن شرایط و دیگران به نوعی اضطراب، ترس و وحشت در وجودشان می آورد.

ناسازگاری اجتماعی در روانشناسی به غیر از عزت نفس، ریشه در اعتماد به نفس نیز دارد.

نشناختن خود، قبول نکردن خود، منجر به رشد نکردن توانایی ها و نادیده گرفتن توانایی انسانی میشود و زمانی که اعتماد به نفسی وجود نداشته باشد، حضور در جمع هراس انگیز میشود و خجالت زیاد میشود و حساسیت زیاد نسبت به عدم تأیید دیگران شکل میگیرد.

درمان فرد در ناسازگاری اجتماعی

این افراد باید سعی داشته باشند در دوره درمانی خود هدفی را دنبال کنند که بهبود را در خود احساس کنند، این اهداف به دست آوردن برخورد اجتماعی بدون ترس شدید با اضطراب است، توسعه مهارت های اجتماعی ضروری که کیفیت زندگی ارتباطی را افزایش میدهد و همچنین توسعه توانایی تشکیل ارتباط هایی که بهبود سیستم حمایتی را افزایش میدهد.

ناسازگاری اجتماعی
رسیدن به یک تعادل شخصی بین زمان تنهایی و زمان تعامل بین فرد با دیگران هم از نکات مهم دست یابی به هدف برای این افراد میباشد.

همچنین اتمام استفاده از الکل یا مواد شیمیایی برای رهایی از اضطراب اجتماعی و یادگیری رفتارهای سازگارانه سازنده این افراد برای به دست آوردن چنین هدف هایی برای بهبود خود باید تشخیص و تصریح ماهیت ترسهای مربوط به همراهی دیگران را داشته باشند و بتوانند تشخیص منابع عزت نفس پایین و شروع برخورد اجتماعی شخص در هر روز و سپس افزایش مدت آن را در روزهای دیگر داشته باشند.
تشخیص اینکه چطور سرشماری بر ارتباط با دیگران اثر میگذارد و بازگویی تجربیات مثبت گذشته در مورد مشارکت کردن فعالیت های اجتماعی و ارتباط شخص با شخص یا دیگران به وجود می آمده خود بیانی منفی را که موجب پرورش اضطراب میشود تشخیص بدهد.

توسعه دادن خود بیانی موبت که به برطرف کردن ترس زیاد از تعامل با دیگران کمک میکند را افزایش دهد.

بهبود فرد در ناسازگاری اجتماعی

شروع یک برخورد اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در روز با یک شخص فامیل و سپس افزایش مدت آن برخورد در بهبود روابطشان مؤثر است. به طور کلامی گزارش کردن نتایج مثبت شرکت در گروههای حمایتی و اجتماعی و شرکت نمودن در جلسات گروهی برای تشخیص ترسهایی که به ارتباط با دیگران مربوط میشود به بیمار کمک میکند.

تفکر انتقاد سازنده

1. از انتقاد استقبال کنید

کار شما به هر حال انتقاداتی در پی خواهد داشت و آنچه اهمیت دارد آن است که شما با روحیه ای مثبت از انتقاد استقبال کرده و از آن در جهت بهبود کار خود استفاده کنید.

از انتقاد استقبال کنید

 • به نجواهای هر چند آرام محیط پیرموان خود گوش دهید.
 • گفته ها را به صورت تمام و کمال بشنوید.
 • در صورت لزوم برای درک بیشتر و روشن تر شدن ابعاد انتقاد، سوال مطرح کنید.
 • دیدگاه خود را درباره ی انتقاد مثبت کنید و آن را تقویت کنید.
 • به طور استراتژیک انتقاد کنید.
 • از کلمات و انتقادات سرزنش آمیز استفاده نکنید.

2. نیت خیرخواهانه افراد را بپذیرید

انتقادات سازنده می بایست در پوشش پیشنهاد و برحسب اهداف مشترک مطرح شوند. انتقادات سازنده و پرهیز از اشکال تراشی و خرده گیری بیجا، شوق ارائه کاری بهتر و دقیق تر را ایجاد میکند.

 • تصور کنید افراد نیت خیرخواهانه دارند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
 • زمانی که با انتقادی روبرو می‌شوید، از آن به عنوان ابزاری برای اصلاح خود و پیشرفت بهره ببرید.
 • به انتقادات با دیدی متفاوت از دیگر افراد نگاه کنید.
 • انتقاد را به عنوان فرصتی کم نظیر برای بالندگی خود در نظر بگیرید.
 • به دنبال مشاورانی دلسوز باشید که به طور پیوسته شما را در بوته ی انتقاد و پیشنهاد قرار دهند.

3. موضع دفاعی نگیرید و از عذر و بهانه آوردن خودداری کنید

زمانی که موضع دفاعی در مواجهه با انتقادات سازنده میگیرید، این امر به ذهن طرف مقابل متبادر میشود که انگار شما در موضوعی که مورد انتقاد قرار گرفته اید تردید دارید و خود به صحت آن واقف هستید.

 • هر چند انتقاد ممکن است به ذائقه شما تلخ آید، اما از مقابله به مثل های فرسایشی پرهیز کنید.
 • نصایح دلسوزانه دیگران را نشینده نگیرید و با گوش سپردن به آنها، آن را سبک و سنگین کنید.
 • خود را پشت دیوار حاشا پنهان نکنید و فرصت یادگیری درباره ی خود و برداشت دیگران از خویش را از دست ندهید.
 • از واکنش های غیر حرفه ای بپرهیزید.
 • گاهی بهتر است در رابطه با موضوع انتقاد بیشتر کاوش کنید.

4. انتقاد را به شخص خود نگیرید

انتقاد میتواند ناشی از دلسوزی، احترام و علاقه طرف مقابل باشد و نباید چنین فرض کنید که شخصیت شما زیر سوال رفته است.

 • به این نکته واقف باشید که ذات شما متوجه خطایی نیست، بلکه رفتارهای شما میتواند دچار کاستی باشد.
 • با انگیزه تغییر، انتقاد را به عنوان تجربه ای بهبود ‌بخش مجسم کنید.
 • به یاد داشته باشید که عموماً افراد از کردار کاری و روش شما انتقاد میکنند، نه از شخص شما.
 • از دیگران بخواهید صادقانه از شما انتقاد کنند و شما نیز صادقانه از افراد انتفاد کنید.
 • انتقاد را نوعی از ارتباط بدانید و از آن نترسید.

5. انتقاد را به عنوان یک کمک تلقی کنید

به یاد داشته باشید که تمامی انتقادات و بازخوردهای سازنده (حتی از نوع منفی آن) نشانه ای از علاقه و احترام طرف انتقاد کننده و نشانگر این است که او میخواهد به شما کمک کند . پذیرفتن آنکه همه دارای نقاط ضعف و آسیب پذیر هستید موجب میشود تا تصویری مثبت از انتقاد در ذهن خود داشته باشید.

 • انتقاد سازنده را موهبتی بدانید که به بهبود روابط و تعمیق فهم مشترک میانجامد.
 • برخورد سازنده ای با انتقادات سازنده داشته باشید.
 • مهارت پذیرش جنبه های به ظاهر منفی و در باطن سازنده را پیدا کنید.
 • برخوردی سالم حتی با انتقادات خصمانه داشته باشید.
 • با شرایط به شکلی منطقی مواجه شوید.

6. به خود سخت نگیرید و درجهت ارتقای خویش بکوشید

همواره احتمال خطای انسانی وجود دارد و اشتباه از هر کسی سر میزند، البته اشتباه روی دیگر سکه ی یادگیری است. اشتباه کردن هیچ ایرادی ندارد، بنابراین به خود سخت نگیرید.

انتقاد سازنده

 • اشتباهات مشابه را بارها و بارها مرتکب نشوید.
 • از دیدگاه های طرف مقابل به شرط مذاکره ای سازنده، موارد مهم را بیاموزید.
 • کسی که از شما انتقاد سازنده میکند، به مانند آیینه ای ببینید که کلیه اشکالات را پیش چشمانمان عیان می‌سازد.
 • با روی گشاده و روحیه ای مثبت به استقبال از انتقادات سازنده بروید.
 • در صورت شنیدن انتقادات غیر سازنده بهترین کار این است که گوش دهید و هیچ کاری نکنید.

7. از افرادی که شما را نقد می کنند تشکر کنید

به‌ دور از عصبانیت بیجا و کینه توزی و به جای از کوره در رفتن، خونسردی خویش را حفظ و از منتقدان دلسوز که اشتباهات شما را می بینند و به شما در عدم تکرار آن کمک می کنند، تشکر کنید.

 • درکی صحیح از بازخوردها داشته باشید.
 • دامنه ظرفیت انتقاد پذیری خود را بگسترانید.
 • فضایی مناسب ایجاد کنید تا بتوانید از بستر آن در اندیشه های خود تحول ایجاد کنید.
 • روندی تکاملی را در پیش بگیرید.
 • بهتر است گاهی خودتان به سمت انتقاد بروید و از دیگران بپرسید.

کمک گرفتن از روانشناس

بیمار میتواند در بیش تر موارد با مراجعه به روانشناس و تحت مراقبت روانشناس به روند درمانی خود بپردازد که برای بیمار هم کار آسان تری خواهد بود، زیرا حمایت یک فردی که او را نقد نکند و بیمار بتواند تمام حرف ها، احساسات و خواسته هایش را به او بگوید بسیار مهم است.

کمک روانشناس در جهت بهبود فرد

روانشناسی میتواند از بیمار بخواهد تجارب کودکی در مورد انتقاد، محدودیت یا سوء استفاده که عزت نفس پایین و شرمساری را پرورش میدهد بیان کند. همچنین تجارب کودکی و نوجوانی فرد را در مورد طرد و نادیده انگاشتن که ترس از طرد شدن را افزایش میدهد کشف کند.
سپس فرد را به خواندن کتاب های رها شدن از شرم و خجالت و یا چنین اهدافی هدایت کند. فرد میتواند فهرستی تهیه کند و تجارب مثبت را از فعالیت های اجتماعی پردازش کند و در شناسایی افکار تحریف شده به صورت اتوماتیک عمل میکنند، کمک کند و اضطراب را از او بگیرد.
شروع کردن یک برخورد اجتماعی با یک فرد غریبه برای ابتدای کار بسیار مهم است که در این برخوردها فرد احساس یکی بودن با دیگران و قابل پذیرش بودن را درک میکند.

تشویق، آگاهی و جهت گیری در فعالیت های اجتماعی افرادی که ناسازگاری اجتماعی دارند بسیار مهم است، بنابراین این افراد میتوانند هدف بهبود را تجربه کنند و پس از آن به سازگاری اجتماعی و احساس خوب پذیرفته شدن برسند.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(22 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: ناسازگاری اجتماعی (عدم انطباق اجتماعی)

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی