22006198 021

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(13 رای)
چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

قبل از دانستن راهکارهایی برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم باید بدانیم که وجه مشترک ۷۰ تا ۹۵ درصد از عمده ترین بیماری های بشر شامل بیماری های قلبی، سرطان، سکته مغزی، بیماری های تنفسی و تصادفات، اختلالات خلقی است. اضطراب به عنوان عامل به وجود آورنده اختلالات و بیماری های مختلف و همچنین پایین آورنده سطح ایمنی بدن شناخته می شود.

آمار هشدار دهنده اضطراب، بیانگر نوعی شیوع نوگرایانه این اختلال در سطح جهان می باشد به طوریکه قرن بیستم عصر اضطراب از نگاه روانشناسان نامیده شده است. حال ویروس کرونا هم به اضطراب های گذشته اضافه شده است. این در حالی است که تنها یک هشتم افرادی که اضطراب دارند در دنیا تحت درمان قرار گرفته اند.

ریشه اضطراب

داشتن اضطراب ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد، به عنوان مثال اختلاف ها و تعارضات خانوادگی می تواند موجب مضطرب شدن کودک شود و باعث شود این اضطراب تا سنین بزرگسالی با کودک همراه باشد؛ بنابراین والدین باید سعی کنند تا محیط امنی را برای کودک خود ایجاد کنند. همچنین خانواده ها باید تلاش کنند تا با درست تربیت کردن، فرزندی شجاع داشته باشند. بعد از خانواده نوبت به مدرسه می رسد؛ شیوه های درست آموزشی و محیطی شاد و آرام در مدرسه از اضطراب افراد جلوگیری می کند.

نشانه های اضطراب

اضطراب یک جزء طبیعی و غیر قابل اجتناب در زندگی هر فرد است و دربرگیرنده تغییرات جسمی، روانی و رفتاری می باشد که در رویارویی با تهدید و خطر به طور خودکار رخ می دهند. این تغییرات شامل احساس ناخوشایند و مبهمی از هراس در کنار نشانه های اتونوم همچون گیجی، تعریق، اسهال، افزایش فشار خون، تپش قلب، گشادی مردمک ها، بی قراری، لرزش، افزایش ضربان قلب، تکرر و فوریت ادراری، گزگز اندام ها و سنکوپ می باشد.

اضطراب زمانی به عنوان یک اختلال تلقی می شود که خطر واقعی وجود ندارد و یا اینکه پس از رفع موقعیت مخاطره آمیز بیش از حد معمول طول بکشد دانستن این موارد برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم بسیار مفید می باشد زیرا بینش و شناخت مرحله اول درمان است.

اضطراب

رفتارهای اشتباه در زمان مضطرب بودن

در این وضعیت افراد ممکن است رفتارهای ناگهانی خطرناکی از خود بروز دهند و همچنین توان تصمیم گیری آن ها مختل می شود. البته گاهی اوقات ممکن است استرس ها نشانه های جسمانی فوری نداشته باشند مثلاً افرادی که به مدت طولانی تحت استرس های پنهان قرار می گیرند، نشانه های متفاوتی از خود بروز می دهند.

علائمی مثل سردرد، اختلالات خواب، احساس اضطراب و تنش، خشم یا مشکل در تمرکز را با مهارت هایی می شود مدیریت کرد تا بتوانیم آرامشمان را حفظ کرده و عملکرد بهتری داشته باشیم.

اﻧﻮاع اﺿﻄﺮاب

اﺿﻄﺮاب اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ:

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ

بیمارانی در این دسته طبقه بندی می شوند که غالباً در مورد هر چیزی نگرانی بیش از حد دارند. این اختلال، اضطراب و نگرانی مفرط در مورد وقایع و فعالیت های زندگی است که بیشتر روزها وجود دارد. کنترل این نگرانی مشکل است و با نشانه های جسمانی همراه است. این اضطراب به فرد فشار می آورد و باعث ضعف عملکرد در جنبه های مهم زندگی می شود.

اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس یا Panic Disorder

اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﻤﻼت اﺿﻄﺮاﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه اى ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻰ ﭼﻨﺪ روز ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ، دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ کارﻫﺎﯾﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﻰ - ﺣﺴﻰ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ترس های اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﯾﺎ ﺳﺎده

فوبیا، ﺷﺎیع ترین ﻧﻮعِ ﺗﺮس اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮس ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ آن ﻓﺮد از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء، فعالیت ها و موقعیت های ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮس از ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻃﻮﻓﺎن، ﺑﻠﻨﺪى، ﺟﺮاﺣﺖ، ﺧﻮن و ﻣﺮگ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ موارد ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﻰ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻮدن ﺗﺮس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. شیوع این اختلال در ﺧﺎنم ها ﺑﯿﺸﺘﺮ است.

ترس از مکان های باز

اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ موقعیت های ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻫﺮاس دارﻧﺪ. مثلاً از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺑﺎز، ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺣﻀﻮر در ازدﺣﺎم اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل دﭼﺎر ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و معمولاً اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﻰ را در دوران ﮐﻮدﮐﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

هراس اجتماعی

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮس از اواﺧﺮ دوران ﮐﻮدﮐﻰ ﯾﺎ اوایل ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎرى ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دست ها و ﺻﺪایشان بلرزد و سرخ شوند. معمولاً از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ، اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﺮدن، اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن، اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) معمولاً ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺪت آن می تواند ﺑﺮاى ﻫﺮﮐﺲ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از ﻗﺒﯿل ﺟﻨﮓ، ﺑﻼ ﯾﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ واﻗﻊ ﺷﺪن و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ.

درﻣﺎن استرس های واقعی (چگونه اضطراب را از بین ببریم)

در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاب ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﮔﯿﺮى ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا می تواند درﻣﺎن ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاب ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ آن اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﻰ و ﯾﺎ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل و روش های زﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ:

 • صحبت ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
 • روش های اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ
 • ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﻰ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ
 • تمرین های ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ

درمان اضطراب (چگونه اضطراب واقعی را از ببریم)

اختلالات اضطرابی معمولاً به کمک ترکیبی از داروها و روان درمانی ها، معالجه می شوند. معمولاً این درمان برای هر بیماری متفاوت است و به شدت علائم و سطح عملکرد آن، بستگی دارد.

اگر احساس می کنید که ترس و اضطراب بر زندگی شما حاکم است و نشانه های آن، زندگی روزانه و روابط شما را تحت تأثیر قرار می دهد، می توانید راه های جلوگیری از آن را بیابید. لازم نیست که با ترس زندگی کنید.

در صورتی که به یکی از اختلالات اضطرابی مبتلا هستید، خودتان در مورد علائم فیزیکی و موقعیت های ایجاد کننده این علائم، با مشاور صحبت کنید. چگونه اضطراب را از بین ببریم، بهترین جواب کمک گرفتن از یک روانشناس است. روانشناس می تواند درمان بهتری را در اختیار شما قرار دهد تا برای همیشه از بیماریتان رهایی یابید و بدانید که چگونه اضطراب را از بین ببریم.

درمان اضطراب

مراحل درمان اضطراب در مرکز مشاوره اینجا مکث

 1. ارزیابی اولیه توسط دکتر روانشناس
 2. چکاپ فرد توسط روان سنج مجموعه (با جدید ترین و کاربردی ترین تست ها)
 3. بررسی تست ها توسط تیم مکث متشکل از (روانشناس، روانپزشک، روان سنج)
 4. گزارش وضعیت مراجع و تصمیم گیری برای شروع درمان و اعلام تعداد جلسات مورد نیاز
 5. در صورت نیاز و علاقه مراجع (تجویز دارو)
 6. در صورت نیاز و علاقه مراجع شروع (نوروفیدبک)
 7. انجام پروتکل های روان درمانی توسط روانشناس برای درمان اضطراب

گزارش جالب سازمان بهداشت جهانی (WHO)

اختلالات روانی یکی از شایع ترین بیماری های جامعه کنونی ما است تلاش کنیم آن را بشناسیم

براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی (WHO) از هر ۱۰ علت ازکارافتادگی در جهان، پنج علت آن مربوط به بیماری های روانی است. با توجه به اهمیت این موضوع، توجه به سلامت روان باید مورد توجه قرار گیرد.

نابهنجاری یا بیماری روانی چیست؟

بیماری های روانی به گروهی از بیماری ها گفته می شود که با اثر گذاشتن بر تفکر و رفتار، باعث ایجاد ناراحتی واضح بر فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی و نقص در عملکرد وی می شوند. یعنی فرد دارای اختلال روانی واجد ویژگی هایی می شود که در رفتار، احساس و افکار وی نقص و اختلال ایجاد می کنند. چنین ویژگی هایی می توانند طولانی مدت، عود کننده و برگشت پذیر باشند و یا اینکه در یک دوره واحد زمانی رخ دهند و تمام شوند.

شیوع اختلالات روانی در ایران در سال ۱۳۹۵در حدود ۲۵ درصد بوده و از هر چهار ایرانی یک نفر مبتلا به اختلال روانی است. هر فردی در هر دوره از زندگی خود ممکن است به بیماری روان دچار شود و نیاز به درمان داشته باشد. در این صورت فرد باید به متخصص مراجعه کند تا موجب مزمن شدن بیماری خود نشود.

شایع ترین بیماری های روانی در کشور

همسو با آمار جهانی شایع ترین اختلال روانی در کشور افسردگی و اضطراب هستند که بالاترین میزان شیوع را به خود اختصاص داده اند. افسردگی و اضطراب جزء بیماری های قابل درمان سلامت روان به شمار می روند که قابلیت درمان و پیشگیری دارند. اما در بعضی از موارد آن نیاز به بستری هم وجود دارد.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ