ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

قبل از دانستن راهکارهای برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم باید بدانیم که وجه مشترک ۷۰ تا ۹۵درصد از عمده ترین بیماریهای بشر شامل بیماریهای قلبی، سرطان، سکته مغزی، بیماریهای تنفسی و تصادفات، اختلالات روانی است. استرس به عنوان عامل به وجود آورنده اختلالات و بیماریها و همچنین تشدید کننده این اختلالات و بیماریها و مانع بهبود آنها نام برده میشود.

آمار هشداردهنده ی اضطراب، بیانگر نوعی شیوع نوگرایانه این اختلال در سطح جهان میباشد به طوریکه قرن بیستم قرن عصر اضطراب نامیده شده است، این در حالی است که تنها یک سوم افرادی که اضطراب دارند تحت درمان قرار گرفته اند.

اضطراب

نشانه های اضطراب

اضطراب یک جزء طبیعی و غیر قابل اجتناب در زندگی هر فرد است و دربرگیرنده ی تغییرات جسمی، روانی و رفتاری میباشد که در رویارویی با تهدید و خطر به طور خودکار رخ میدهند. این تغییرات شامل احساس ناخوشایند و مبهمی از هراس در کنار نشانه های اتونوم همچون گیجی، تعریق، اسهال، افزایش فشار خون، تپش قلب، گشادی مردمکها، بیقراری، لرزش، افزایش ضربان قلب، تکرر و فوریت ادراری، گزگز اندامها و سنکوپ میباشد.

اضطراب زمانی به عنوان یک اختلال تلقی میشود که خطر واقعی وجود ندارد و یا اینکه پس از رفع موقعیت مخاطره آمیز بیش از حد معمول طول بکشد دانستن این موارد برای اینکه چگونه اضطراب را از بین ببریم بسیار مفید می باشد زیرا بینش و شناخت مرحله اول درمان است.

رفتارهای اشتباه در زمان مضطرب بودن

در این وضعیت افراد ممکن است رفتارهای ناگهانی خطرناکی از خود بروز دهند و همچنین توان تصمیم گیری آنها مختل میشود. البته گاهی اوقات ممکن است استرس ها نشانه های جسمانی فوری نداشته باشند مثلاً افرادی که به مدت طولانی تحت استرس های پنهان قرار میگیرند، نشانه های متفاوتی از خود بروز میدهند.

/// شماره های تماس ///

علائمی مثل سردرد، اختلالات خواب، احساس اضطراب و تنش، خشم یا مشکل در تمرکز را با مهارت هایی میشود مدیریت کرد تا بتوانیم آرامشمان را حفظ کرده و عملکرد بهتری داشته باشیم.

اﻧﻮاع اﺿﻄﺮاب

اﺿﻄﺮاب اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدى ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﺪ:

اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ

بیمارانی در این دسته طبقه بندی میشوند که غالباً در مورد هر چیزی نگرانی بیش از حد دارند. این اختلال، اضطراب و نگرانی مفرط در مورد وقایع و فعالیت های زندگی است که بیشتر روزها وجود دارد. کنترل این نگرانی مشکل است و با نشانه های جسمانی همراه است. این اضطراب به فرد فشار می آورد و باعث ضعف عملکرد در جنبه های مهم زندگی میشود.

اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس یا Panic Disorder

اﯾﻦ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺣﻤﻼت اﺿﻄﺮاﺑﻰ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻧﺸﺪه اى ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻰ ﭼﻨﺪ روز ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ. ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ، دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ کارﻫﺎﯾﻰ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ رواﻧﻰ ـ ﺣﺴﻰ ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ.

ﺗﺮﺳﻬﺎى اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﯾﺎ ﺳﺎده

ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮس اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺮس ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻰ آن ﻓﺮد از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺷﯿﺎء، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎى ﺧﺎص ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮس از ﺣﯿﻮاﻧﺎت، ﻃﻮﻓﺎن، ﺑﻠﻨﺪى، ﺟﺮاﺣﺖ، ﺧﻮن و ﻣﺮگ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ موارد ﺧﻮد ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاﻃﻰ و ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻮدن ﺗﺮس ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. شیوع این اختلال در ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮاست.

ترس از مکانهای باز

اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻬﺎى ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻫﺮاس دارﻧﺪ. مثلاً از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺑﺎز، ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﺣﻀﻮر در ازدﺣﺎم اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺗﺮک ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺰل دﭼﺎر ﺗﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺧﺘﻼل در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و معمولاً اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﯾﻰ را در دوران ﮐﻮدﮐﻰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

درمان اضطراب و از بین بردن آن

هراس اجتماعی

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺮس از اواﺧﺮ دوران ﮐﻮدﮐﻰ ﯾﺎ اوایل ﻧﻮﺟﻮاﻧﻰ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﺴﺎرى ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻬﺎ و ﺻﺪایشان بلرزد و ﺳﺮخ ﺸﻮند. معمولاً از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ، اﺑﺮاز وﺟﻮد ﮐﺮدن، اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدن، اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﺮدن و اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ.

اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) معمولاً ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺮس ﺷﺪﯾﺪ ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺪت آن میتواند ﺑﺮاى ﻫﺮﮐﺲ آﺳﯿﺐ رﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ از ﻗﺒﯿل ﺟﻨﮓ، ﺑﻼ ﯾﺎ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﺜﻞ زﻟﺰﻟﻪ، ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻋﻨﻒ واﻗﻊ ﺷﺪن و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺷﺪﯾﺪ.

درﻣﺎن استرس های واقعی (چگونه استرس را از بین ببریم)

در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاب ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﮔﯿﺮى ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا میتواند درﻣﺎن ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاب ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻧﺎم دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻰ آن اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﻰ و ﯾﺎ ﺗﺮس ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل و روﺷﻬﺎى زﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآﯾﺪ

 • صحبت ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد
 • روﺷﻬﺎى اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺮﮐﺰ
 • ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﻰ
 • اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﯾﮏ اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ
 • تمرین های ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ

درمان اضطراب (چگونه اضطراب واقعی را از ببریم)

اختلالات اضطرابی معمولاً به کمک ترکیبی از داروها و روان درمانی ها، معالجه میشوند. معمولاً این درمان برای هر بیماری متفاوت است و به شدت علائم و سطح عملکرد آن، بستگی دارد.

اگر احساس میکنید که ترس و اضطراب بر زندگی شما حاکم است و نشانه های آن، زندگی روزانه و روابط شما را تحت تأثیر قرار میدهد، میتوانید راه های جلوگیری از آن را بیابید. لازم نیست که با ترس زندگی کنید.

تنفس عمیق و از بین بردن اضطراب

در صورتی که به یکی از اختلالات اضطرابی مبتلا هستید، خودتان در مورد علائم فیزیکی و موقعیت های ایجاد کننده این علائم، با مشاور صحبت کنید. مشاور میتواند درمان بهتری را در اختیار شما قرار دهد تا برای همیشه از بیماریتان رهایی یابید و بدانید که چگونه اضطراب را از بین ببریم.

مراحل درمان اضطراب در مرکز مشاوره مکث

 1. ارزیابی اولیه توسط دکتر روانشناس
 2. چکاپ فرد توسط روانسنج مجموعه (با جدید ترین و کاربردی ترین تست ها)
 3. بررسی تستها توسط تیم مکث متشکل از (روانشناس، روانپزشک، روانسنج)
 4. گزارش وضعیت مراجع و تصمیم گیری برای شروع درمان و اعلام تعداد جلسات مورد نیاز
 5. در صورت نیاز و علاقه مراجع (تجویز دارو)
 6. در صورت نیاز و علاقه مراجع شروع (نوروفیدبک)
 7. انجام پروتوکل های روان درمانی توسط روانشناس برای درمان اضطراب

گزارش جالب سازمان بهداشت جهانی (WHO)

اختلالات روانی یکی از شایع ترین بیماری های جامعه ی کنونی ما است تلاش کنیم آن را بشناسیم

براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی (WHO) از هر ۱۰ علت ازکارافتادگی در جهان، پنج علت آن مربوط به بیماری های روانی است. با توجه به اهمیت این موضوع، توجه به سلامت روان باید مورد توجه قرار گیرد.

نابهنجاری یا بیماری روانی چیست؟

بیماری های روانی به گروهی از بیماری ها گفته میشود که با اثر گذاشتن بر تفکر و رفتار، باعث ایجاد ناراحتی واضح بر فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی و نقص در عملکرد وی میشوند. یعنی فرد دارای اختلال روانی واجد ویژگی هایی می شود که در رفتار، احساس و افکار وی نقص و اختلال ایجاد می کنند. چنین ویژگی هایی می توانند طولانی مدت، عود کننده و برگشت پذیر باشند و یا اینکه در یک دوره واحد زمانی رخ دهند و تمام شوند.

شیوع اختلالات روانی در ایران در سال ۱۳۹۵در حدود ۲۵ درصد بوده و از هر چهار ایرانی یک نفر مبتلا به اختلال روانی است. هر فردی در هر دوره از زندگی خود ممکن است به بیماری روان دچار شود و نیاز به درمان داشته باشد؛ در این صورت فرد باید به متخصص مراجعه کند تا موجب مزمن شدن بیماری خود نشود.

شایعترین بیماری های روانی در کشور

همسو با آمار جهانی شایعترین اختلال روانی در کشور افسردگی و اضطراب هستند و بالاترین میزان شیوع را در به خود اختصاص داده اند .افسردگی و اضطراب جزو بیماری های خفیف سلامت روان به شمار می روند که قابلیت درمان و پیشگیری دارند اما در انواع شدید منجر به بستری هم می شوند.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
برچسب ها:
(2 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: چگونه اضطراب را از بین ببریم؟

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی