22006198 021

10 نشانه هنگام ترس از مسابقه

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(22 رای)
10 نشانه هنگام ترس از مسابقه

در این مقاله 10 نشانه هنگام ترس از مسابقه را بررسی خواهیم کرد. ورزش نقش مهمی در سلامت روان انسان دارد کاربرد روانشناسی نیز در ورزش به طور واضحی مشخص است. مولفه های مهمی در روانشناسی ورزشی وجود دارد که با کمک مهارت های ذهنی میتوان آن را تا سطح بهینه ارتقاء داد تا بدین وسیله عملکرد افراد تحت تأثیر قرار بگیرد. یکی از این مولفه ها ترس از مسابقه یا اضطراب رقابت است ورزش یک حوزه موفقیت مهم برای نوجوانان و جوانان اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ فشار ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اجراهای ورزﺷﯽ ﺑﺎﻻ می تواند ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ در ﻣﯿﺎن ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داشته ﺑﺎﺷﺪ.

همه از عدم موفقیت متنفرند و این اصلی ترین موردی است که در ترس از مسابقه مشاهده می شود. برای برخی افراد، عدم ارائه چنین تهدید روانی مهم است به طوریکه انگیزه آن ها برای جلوگیری از شکست بیش از انگیزه آن ها برای موفقیت است. این ترس از ناکامی باعث ترس از مسابقه می شود. آنها به طرق مختلفی به طور ناخودآگاه شانس موفقیت خود را خراب کنند.

ﻋﻤﻮﻣﺎً ورزﺷﮑﺎران ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﻰ، ﺗﻔﺎوت توانایی های ﺧﻮد و ﯾﺎ قابلیت های ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز برای اﺟﺮاى ورزﺷﻰ ﻣﻀﻄﺮب می شوند و اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻔﻰ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن دﺧﺎﻟﺖ می کند.

اﺿﻄﺮاب عبارت است از حالت هیجانی ﻣﻨﻔﯽ که ﻫﻤﺮاه است با احساس عصبانیت، ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ برانگیختگی جسمانی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. اﺿﻄﺮاب یا ترس از مسابقه منعکس کننده این اﺣﺴﺎس در ورزﺷﮑﺎر است که ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ عملکرد ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ترس از مسابقه ﻧﻮﻋﯽ از اﺿﻄﺮاب اﺳﺖ ﮐﻪ در موقعیت های رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻮﯾﺎنه ورزﺷﯽ اﯾﺠﺎد می شود.

اضطراب از شکست در مسابقه

اضطراب صفتی

اضطراب صفتی گرایش رفتاری نسبتاً ثابت، پایدار و اکتسابی است که اغلب آن را به عنوان ویژگی های شخصیتی توصیف می کنند. این نوع از اضطراب موجب می شود تا فرد دامنه گسترده ای از شرایط بی خطر را تهدید زا یا خطرناک درک کند.

اضطراب حالتی

اضطراب حالتی به هیجان های موقتی که با نگرانی و تنش همراه است گفته می شود و به اضطرابی که فرد در لحظه های خاص تجربه می کند اشاره دارد.

عدم موفقیت و ترس از مسابقه

عدم موفقیت می تواند احساساتی مانند ناامیدی، عصبانیت، غم و اندوه، پشیمانی و سردرگمی را برانگیزد. اگرچه ناخوشایند هستند اما معمولاً برای ایجاد ترس تمام عیار از شکست کافی است. این امر باعث می شود فرد دچار ترس از مسابقه شود. در واقع این اصطلاح به نوعی نادرست است؛ زیرا به خودی خود شکست نیست که زیربنای رفتار افراد ترسو را نشان می دهد. بلکه ترس از شکست اساساً ترس از شرم آوری است و این نیز دلیلی می شود که فرد ترس از مسابقه داشته باشد. بنابراین اضطراب رقابتی عبارت است از انگیزه پرهیز از شکست در محیط ویژه ورزشی یا گرایش به نگران بودن در خصوص شکست در ورزش.

افرادی که ترس از شکست دارند، انگیزه دارند که از شکست خودداری کنند. زیرا نمی توانند احساسات اساسی ناامیدی، عصبانیت و ناراحتی را تجربه کند و این موضوع را برای خود حل کرده و مدیریت ترس خود را بدست بگیرد. عدم موفقیت باعث می شود احساس شرم عمیق کنند؛ بنابراین ترجیح می دهد مسابقه ندهد.

ترس از مسابقه

بازسازی شناختی برای از بین بردن ترس از مسابقه

بازسازی شناختی به تغییر شیوه های عادتی تفکر اشاره دارد. در مورد اضطراب در مورد عملکرد ورزشی، بازسازی شناختی به شما کمک می کند تا هر گونه افکار منفی را که ممکن است منجر به علائم فیزیکی اضطراب شود، مانند برانگیختگی بدنی، تغییر دهید. به همان صورت که ورزشکاران حرفه ای، برانگیختگی را به هیجان و توانایی مقابله با چالش هدایت می کنند.

تغییر طرز فکر شما در مورد مسابقات نیز می تواند مفید باشد. فکر کردن به رقابت مانند یک تمرین ممکن است فشار کمتری به شما وارد کند و به شما این امکان را بدهد که اهمیت کمتری به مسابقات بزرگ بدهید و در نتیجه اضطراب عملکرد خود را کاهش دهید.

ابعاد اضطراب رقابت یا ترس از شکست در مسابقه

اﺿﻄﺮاب رقابت ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ:

1. اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

اﺿﻄﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺰء رواﻧﯽ ترس رقابتی اﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ، ﺧﻮدﮔﻔﺘﺎری ﻣﻨﻔﯽ، اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽ، از دﺳﺖ دادن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﺷﮑﺴﺖ، ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺟﻪ، اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﺮس از ﺷﮑﺴﺖ ایجاد میشود.

2. اﺿﻄﺮاب ﺑﺪﻧﯽ

اﺿﻄﺮاب ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ، اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮدﮐﺎر، ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ: اﺣﺴﺎس ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدن، ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻠﻮ، ﺗﻨﺶ ﻋﻀﻼﻧﯽ، ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺪن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﻋﺮق ﮐﻒ دﺳﺖ و ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ای ﻣﻌﺪه را ﻓﻌﺎل می کنند.

3. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﺿﻄﺮاب رقابت، ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎری (اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ) آن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻼئم اﺿﻄﺮاب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺧﻤﻮدﮔﯽ در ﺻﻮرت، آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ.

10 نشانه هنگام ترس از مسابقه

10 نشانه هنگام ترس از مسابقه

موارد زیر تشخیص رسمی نیستند اما اگر احساس می کنید این معیارها برای شما بسیار مشخص هستند، بسیار مهم است. زیرا همه ما این موارد را تا حدی احساس می کنیم. ممکن است بخواهید مسئله را بیشتر بررسی کنید؛ می توانید در صورت داشتن اینگونه احساس ها و ترس از مسابقه دادن به روانشناس متخصص مرکز مشاوره اینجا مکث مراجعه کنید.

  1. ترس از مسابقه به این دلیل است، که شما در مورد آنچه دیگران درباره شما فکر می کنند، نگران هستید.
  2. ترس از مسابقه باعث می شود نگران ضعف توانایی خود در آینده باشید.
  3. ترس از مسابقه شما را نگران می کند که مردم علاقه به شما را از دست می دهند.
  4. ترس از مسابقه باعث می شود نگران باشید که ممکن است باهوش یا توانمند نباشید.
  5. ترس از مسابقه به این دلیل است که شما را در مورد ناامید کردن افرادی که برای آن ها ارزش دارید، نگران می کند.
  6. شما از قبل برای کاهش انتظارات به همه می گویید که انتظار ندارید حتما موفق شوید. بنابراین این حس شکست باعث می شود هیچوقت مسابقه ندهید.
  7. هنگامی که در کاری شکست می خورید، تصور شما این است که چرا اصلاً این کار را انجام داده اید. بنابراین نتیجه می گیرید دیگر وارد هر نوع کار یا مسابقه ای نشوید.
  8. شما اغلب سردردهای لحظه آخری، درد معده یا سایر علائم جسمی دارید که مانع از آماده سازی شما برای مسابقه می شود.
  9. شما اغلب از کارهایی که مانع از تکمیل آماده سازی شما می شود، پریشان می شوید و برای مسابقه دادن آماده نمی شوید.
  10. تمایل دارید تا به اندازه کافی آماده شوید، به تعویق بیندازید و سر وقت آماده نمی شوید تا مسابقه ندهید.

هنگام ترس از مسابقه چه باید کرد؟

مشکل اصلی در پرداختن به «ترس از شکست خوردن در مسابقه» این است که تمایل دارید در سطح ناخودآگاه فعالیت کنید. به عنوان مثال، ممکن است احساس کنید که نوشتن کارت های کریسمس خود را به پایان رسانده اید، زیرا قول داده اید تا هفته آخر آن ها را بفرستید و این ترس همیشه با شماست که شاید نتوانید.

شرم، یک احساس روحی روانشناختی است؛ زیرا به جای اینکه احساس بدی نسبت به اعمال خود (گناه) یا تلاش هایمان (پشیمانی) داشته باشیم، باعث می شود احساس بدی را دارا باشیم. شرم به هسته اصلی نفس، هویت، عزت نفس و احساسات بهزیستی می رسد. ماهیت آسیب دیده شرم باعث می شود تا افرادی که ترس دارند، با یافتن راه های ناخودآگاه برای کاهش پیامدهای یک شکست احتمالی برای مثال با خرید لباس های جدید غیر ضروری، مصاحبه شغلی و یا مسابقه دادن، از تهدیدهای روانی ناشی از عدم جلوگیری استفاده کنند.

این باعث می شود به دلیل وجود شرم، ترس از مسابقه شدت گیرد؛ زیرا موفقیت در گرو این است که شما ممکن است شکست بخورید و این اهمیتی ندارد. ولی ترس باعث می شود شما وارد گود نشوید و از اطرافیانتان شرم داشته باشید. این یک موضوع روانی است که باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.

ترس در مسابقه

مقابله با ترس با روانشناسی ورزشی

با روانشناسی ورزشی روی جنبه های مدیریت اضطراب خود در مسابقات ورزشی تمرکز کنید. جنبه های کار یا آمادگی را که در اختیار شماست مشخص کنید و روی آن ها تمرکز کنید. به عنوان مثال، اگر شما بدلیل اینکه فقط «افراد رقیب» خود را نمی شناسید و یا اینکه از شکست در مسابقه می ترسید، نتوانستید مسابقه دهید، فقط باید بر روی اعتماد به نفس در وجودتان، تمرکز کامل داشته باشید.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ