22004925 - 021
ایفای نقش در روانشناسی
اهمیت ایفای نقش در روانشناسی یادگیری، یکی از دغدغه های معلمان این است که چه روش تدریسی را انتخاب کنند تا بتوانند یادگیری دانش آموزان را بهبود بخشند.
بیماری های مزمن والدین
بیماری مزمن به هر بیماری بلند مدتی گفته می شود که مدت زیادی (بعضاً تا پایان عمر فرد) پایدار میماند. چنین بیماری هایی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار میدهد.
تکنیک حل مسئله چیست؟
تکنیک حل مسئله نوعی درمان است که شامل ابزارهایی برای حل مشکلات ناشی از استرس زای زندگی اعم از بزرگ و کوچک برای بهبود کیفیت کلی زندگی کاربرد دارد.


صفحه: 12345