22004925 - 021
آمیگدال یا بادامه در مغز
آمیگدال قسمتی از مغز به شکل بادام است و در فارسی به بادامه ترجمه شده است. این قسمت از مغز در تشکیل حافظه، یادگیری و احساساتی چون ترس دخالت دارد.
شخصیت و چگونگی شکل گیری آن
شخصیت پدیده ایی است که باید در ابتدای زندگی بیاموزیم. زیرا موضوعات ارثی نسبتا پایدارند. موضوع شخصیت به نگاه هر فرد از جهان پیرامون خود مربوط است.
ویژگی های یک مهد کودک خوب
مهد کودک خوب، جایی است که به محیط زندگی ما نزدیک باشد رفت و آمد برای رسیدن به آن آنقدر سخت نباشد که کودک دلزده و آشفته شود و از رفتن به مهد کودک اجتناب کند.


صفحه: 12