22004925 - 021
رفتار آزار دهنده شوهر
حقیقتاً چه زمانی مردی به این میزان میتواند با همسر خود رفتار آزار دهنده داشته باشد که معاشرت با وی را به مرز دیوانگی، دلخوری و ناراحتی بکشاند؟
مشاوره و درمان شکست عشقی
دوست نداشتنی بودن و نادیده گرفته شدن از طرف کسی که نیازهای عاطفی و روانی هر فردی را کامل میکند، احساسی سخت و دشوار است که حتما نیاز به درمان شکست عشقی دارد.
مشاوره خیانت
مشاوره خیانت به موضوعاتی از قبیل خیانتهای زناشویی میپردازد که بر اساس آنها زوجها درگیر روابطی میشوند که در آن احساس عدم اطمینان دارند و به یکدیگر شک میکنند.
طرحواره درمانگر خوب
طرحواره درمانگرها همانند همه روانشناسها، دوره های درمانی خودشان را دارند و بنابه تشخیصشان هر فردی در این دوره های درمانی قرار میگیرد.