22004925 - 021
طرحواره درمانگر خوب
طرحواره درمانگرها همانند همه روانشناسها، دوره های درمانی خودشان را دارند و بنابه تشخیصشان هر فردی در این دوره های درمانی قرار میگیرد.