22004925 - 021
مربی گری در زندگی و کار
مربی گری یعنی عمل به نحوی که باعث ارتقای مداوم مهارت های فرد در خانواده و محیط کار شما شود. ممکن است به عنوان والدین یا مدیر شرکت، مسئول افراد دیگری باشید.


صفحه: 12345