22004925 - 021
افراد موفق چه کسانی هستند؟
افراد موفق برای خودشان کاربرد و کارایی دارند و بدون مهارت هیچگاه به موفقیت نمیرسند. دانش، آگاهی، تمرین و کسب مهارت، پله ایی برای طی کردن قدم های موفقیت است.
عزت نفس و ترس از طرد شدن
عزت نفس احساسی است که از دوست داشتن و پذیرش و مورد قبول بودن خودمان می آید. روانشناسان میتوانند به ارزیابی مراجعه کننده از خود کمک کنند.
احساس محبت چیست؟
احساس محبت با عشق کمی متفاوت است؛ زیرا احساس محبت را میتوانیم به هم نوع، هم جنس، کودکان و حیوانات نیز داشته باشیم و در آنها نیز رشدشان دهیم.


صفحه: 12345
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث