22004925 - 021
انواع حافظه فعال و اجزای آن
حافظه فعال شامل مواردی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره میشوند. برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود.


صفحه: 1234
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث