22006198 021
بیماری هانتینگتون (HD) چیست؟
بیماری هانتینگتون یک اختلال مغزی پیشرونده است که توسط یک ژن معیوب روی کروموزوم 4 ایجاد می شود - یکی از 23 کروموزوم انسانی که کل کد ژنتیکی فرد را حمل می کند.


صفحه: 12345610