22004925 - 021
میل جنسی به کودکان
اختلال میل جنسی به کودکان یا پدوفیلیک یک انحراف جنسی است که در آن فرد مبتلا مکرراً هوس و خیالپردازی های جنسی شدیدی نسبت به کودکان نابالغ دارد.
مشکل ارگاسم در مردان
مشکل ارگاسم در مردان میتواند به نوعی مشکل جسمی و یا روحی باشد. شاید بیشتر مردانی که با این مشکل مواجه شده اند، آنرا در خود مسئله ایی مربوط به جسمشان بدانند.


صفحه: 1234