22004925 - 021
اصول و قواعد سکس
سکس به معنای برقراری رابطه جنسی فردی با فردی دیگر است اما اینکه رابطه جنسی با چه کسی باشد و چه شرایطی داشته باشد، قواعدی دارد که بهتر است آنها را بدانیم.
سکس و رفتار های جنسی مخرب
سکس و اختلالات جنسی دو مقوله جدا از هم هستند اما زمانی که رفتاری در سکس انجام میشود که در گروه اختلالات جنسی میباشد، به نوعی اختلال جنسی نامیده میشود.
سکس یا رابطه جنسی
سکس یکی از طبیعی ترین رفتار بشر است. پدیده ایی انسانی که وجه لذت بخشی دارد که حفظ بقا در آن شکل میگیرد یعنی مهمترین دستاورد خود تولید مثل را به وجود میاورد.
سکس یا اولین رابطه جنسی
سکس یا اولین رابطه جنسی در کشور ما تعریف متفاوتی از بقیه کشور ها دارد. زیرا برقراری رابطه جنسی به فرهنگ هر جامعه و دیدگاه غالب اکثریت مردم جامعه مربوط است.
آموزش جنسی با سکس تراپ
روابط جنسی مانند هر رابطه دیگری نیاز به آموزش جنسی توسط سکس تراپ دارد. رابطه جنسی از دسته روابطی است که خود میتواند اساس دیگر اصول رابطه را مستحکم کند.
علت های خیانت زناشویی
خیانت به معنای بی صداقتی در امریست که در آن متعهد به قبول مسئولیت و صداقت در آن شده ایم. یکی از اصلی ترین علت خیانت زناشویی؛ تفکرات خیانت گونه داشتن است.


صفحه: 1234