22004925 - 021
درمان احساس تنهایی و افسردگی
احساس تنهایی می تواند عمدتاً ناشی از تفاوت بین آنچه می خواهید و آنچه هستید باشد. راهکار این مسئله این است که بپذیرید میتوانید از چیزهای کوچک نیز لذت ببرید.
نوروفیدبک | بهبود تمرکز ذهن
نوروفیدبک در لغت به معنای بازخورد عصبی است. به این معنی که هر کنشی که بر عصب های مغزی انجام میشود و پاسخ و واکنش که دریافت میشود، نوروفیدبک نامیده میشود.
رشد هویت در نوجوانی
تا وقتی بحران هویت حل نشده باشد، فرد مفهوم یکپارچه ایی از خود یا سلسله معیارهای ارزیابی ارزشمندی خویش را در زندگی نخواهد داشت.
دلبستگی در کودکان
دلبستگی از نظر روانشناسی برای توصیف تمایل کودک به ماندن در نزدیکی افراد خاص و احساس امنیت بیشتر در حضور این افراد گفته میشود.
نقش یادگیری بر پرخاشگری
پرخاشگری همچون بسیاری از رفتارها، از پاداش و تنبیه تأثیر میگیرد؛ هر فرد پرخاشگر تابع این اصل هم میباشد که درباره نتیجه و محصول پرخاشگری خود چه نظری دارد.
وسواس در کودکان
وسواس در کودکان یکی از اختلالات جوامع پیشرفته است و عامل ژنتیک در وجود آن نقش مهمی را ایفا میکند. در رفتارهای وسواس گونه، نقش اضطراب یکی از عوامل مهم است.


صفحه: 11516171819