22004925 021
حسادت در کودکان پیش دبستانی
حسادت عاطفه عمومی است که شامل افکار، احساسات و رفتاری فردی میباشد. حسادت معمولاً با خشم و پرخاشگری همراه است و تاثیر منفی بر مهارت های اجتماعی کودکان دارد.


صفحه: 12345619