22004925 - 021
تاثیر تدریس به روش مستقیم
روش های تدریس و نوع تدریس توسط معلم در کیفیت یادگیری موثر است. در ادامه به خصوصیات روش «تدریس مستقیم» و تاثیر آن بر بروز خلاقیت دانش آموزان نگاهی داشته ایم.
کودکان و فوت والدین
اینکه کودکان چقدر توانایی دارند تا با مسئله مرگ والدین مواجه شده و آن را درک کنند به طور گسترده ای به سن آنها، تجربیاتشان در زندگی و شخصیتشان مربوط است.
افسردگی کودکان و درمان آن
افسردگی می تواند اثرات شدید، نامطلوب و مخربی بر زندگی کودک داشته باشد، افسردگی می تواند موجب پسرفت در رشد اجتماعی، هیجانی و تحصیلی کودک شود.
حمله تشنج در کودکان
تشنج عبارت است از تولید ناگهانی، شدید و غیر طبیعی تعداد بسیار زیادی از این تخلیه های الکتریکی که ایجاد اختلال موقتی در مغز می کند.
قلدری و زورگویی در کودکان
با قلدری در کودکان باید هم اکنون مقابله کنید چرا که اگر این رفتارها کنترل نشوند در آینده می توانند به شکل پرخاشگری بیشتر و رفتارهای ضداجتماعی بروز کنند.


صفحه: 12345617