22004925 021
لب شکری یا شکاف کام و لب چیست؟
شکاف فکی-دهانی، زمانی دیده میشود که نوزاد هنگام تولد در لب بالا و یا سقف دهان (کام) شکافی دارد. شکاف کام یا لب شکری یکی از شایع ترین نقایص دوران نوزادی است.


صفحه: 14567819