22004925 - 021
حافظه فعال یا کاری چیست؟
حافظه فعال یا حافظه کاری موتور جستجوی ذهن می باشد و شامل توانایی ما در به خاطر آوردن و مدیریت اطلاعات است. حافظه فعال مانند یک میز کاری در ذهن است.


صفحه: 12