22004925 021
اختلال آزارگری جنسی چیست؟
اختلال آزارگری جنسی یا اختلال سادیسم یک نوع انحراف جنسی می باشد در این بیماری فرد بیمار علاقه دارد که به شریک جنسی خود آزار جنسی یا روانی وارد کند.


صفحه: 1234567