22004925 - 021
اختلالات شخصیت گروه B
اختلالات شخصیت گروه B شامل اختلال شخصیت ضد اجتماعی، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت خودشیفتگی و اختلال شخصیت نمایشی هستند.
10 واقعیت جالب در مورد شخصیت
روانشناسان در تحقیقات انجام شده موارد زیادی راجع به چیزهایی که بر شخصیت فرد تأثیر می گذارد و همچنین تأثیری که شخصیت بر رفتارهای فرد می گذارد بیان کرده اند.
اختلال شخصیت پارانوئید
اختلال شخصیت پارانوئید یک بیماری مزمن است که با الگوهای مختل کننده فکر، رفتار و عملکرد مشخص می شود. مشخصه اصلی این بیماران بی اعتمادی مزمن و فراگیر است.


صفحه: 12345619