22004925 021
افسردگی در جامعه مدرن
رسانه های اجتماعی تاثیر زیادی بر افسردگی در جامعه مدرن دارند. متخصصان سلامت روان بررسی میکنند که آیا محبوبیت زیاد رسانه های اجتماعی در افسردگی نقش دارد؟


صفحه: 12345624