22004925 021
اختلال آزارگری جنسی چیست؟
اختلال آزارگری جنسی یا اختلال سادیسم یک نوع انحراف جنسی می باشد در این بیماری فرد بیمار علاقه دارد که به شریک جنسی خود آزار جنسی یا روانی وارد کند.
اختلال دیسکینزی دیررس چیست؟
دیسکینزی دیررس شامل حرکات غیرارادی عضلات دهان مانند در آوردن و پیچوندن زبان، جمع کردن لب، حرکات غیر ارادی فک که این عوارض ناشی از مصرف دارو های دوپامین است.
راه های درمان خودآزاری چیست؟
خودآزاری به معنای آسیب رساندن به خود از روی عمد می باشد. این خودآزاری معمولا به صورت فیزیکی رخ می دهد که فرد با اشیا نوک تیز و برنده به بدن خود صدمه می زند.


صفحه: 12345623