22004925 - 021
روانشناسی عشق مجازی
وقتی صحبت از عشق مجازی و مسائلی که مربوط به دنیایی غیر از پیرامونمان میشود، احساس میکنیم از واقعیتی صحبت میکنیم که خیلی هم واقعی به نظر نمیرسد.
ابراز همدردی با دیگران
همدردی در لغت به معنای نشان دادن واکنشی برای درک درد و مشکلات کسانی است که برای ما مهم هستند. همدردی از ریشه شناخت ما از محبت اجتماعی و خانوادگی نشأت میگیرد.
مهارت های ارتباط مؤثر بین زوجین
مهارت های ارتباط مؤثر بین زوجین درک درست پیغام های مابین دو زوج است. بنابراین بحث در مورد مسائل پیش پا افتاده تا مسائلی جنجال برانگیز در ارتباط با همسر برایتان بیان می شود.


صفحه: 1234567